Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp

Economics BA (A), Micro Economics, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA016G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Mikroekonomi
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-02-20
 • Fastställd: 2020-05-29
 • Senast ändrad: 2022-03-07
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori på aktuella problemområden samt att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter att ha genomgått kursen ska studenten:
• Ha förståelse för nationalekonomiska problemställningar och ämnets vetenskapliga grund.
• kunna urskilja värderingar från de mer renodlade resultat från den modellanalys som ofta förekommer inom ämnet nationalekonomi.
• förstå ämnets teoretiska utgångspunkt och känna till grundläggande ekonomiska begrepp.
• kunna analysera hur priser bildas och utvecklas i samspel mellan aktörer under olika marknadsformer.
• känna till bakgrunden till utbud och efterfrågan i teorier för konsumenternas och producenternas beteende.
• kunna analysera och utvärdera olika typer av marknadsmisslyckanden i ett samhällsekonomiskt perspektiv.
• Förstå teorin om komparativa fördelar och hur detta kan användas för att förklara internationella handelsmönster.
• Förstå mål och målkonflikter i internationell handelspolitik.

Färdighet och förmåga
Efter att genomgått kursen ska studenten kunna:
• analysera nationalekonomiska frågeställningar med utgångspunkt i nationalekonomisk teori och metod.
• presentera dessa i ett sammanhang där även den ekonomisk-politiska bakgrunden beaktas.
• söka, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kunna kritiskt diskutera ekonomiska företeelser,
frågeställningar och situationer.
• göra bedömningar av olika ekonomiska alternativ och i detta beakta relevanta vetenskapliga, demokratiska och etiska aspekter.
• Använda den ekonomiska modellen för utbud och efterfrågan för att:
o Utvärdera effekterna av externa händelser och ingrepp på marknaden
o Utvärdera marknadsstrukturer ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
o Utvärdera marknadsmisslyckanden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
• Redogöra för hur hushållens efterfrågan och företagens utbud av varor grundas i fundamentala axiom i konsumtions- och produktionsteori.
• Analysera handelsmönster utifrån information om faktortillgångar.
• Analysera de samhällsekonomiska effekterna av olika typer av handelshinder och jämföra och värdera olika typer av handelshinder ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen inleds med en orientering om fundamentala begrepp och metoder i nationalekonomin. Utbud och efterfrågan på en marknad under perfekt konkurrens introduceras som ett redskap för att analysera hur resurser fördelas för att maximera behovstillfredsställelse med de begränsade resurserna. Därefter ges en presentation av den teoretiska grunden till utbudet och efterfrågan utifrån teorierna för producent- respektive konsumentbeteende. Därefter studeras hur ofullständig konkurrens och andra typer av marknadsmisslyckanden leder till att resurserna inte fördelas samhällsekonomiskt optimalt. Slutligen studeras tillämpningen inom internationell ekonomi som inleds med teorier för internationella handelsmönster och handelsrelationer och de samhällsekonomiska vinsterna med handel. Därefter diskuteras sambandet mellan ekonomisk tillväxt och globalisering. I samband med detta diskuteras även utformningen av internationell handelspolitik.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning campuskurs:
Undervisningen sker på plats på campusorten i form av föreläsningar, räkneövningar och grupparbeten.

Undervisning distanskurs:
En frivillig sammankomst anordnas i anslutning till kursstart. Därefter genomförs kursen helt på distans i en webbaserad studiemiljö, vilket betyder att tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav.

Examination

1100: Mikroekonomisk teori, Individuell skriftlig tentamen, 7,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2200: Tillämpad mikroekonomi, Individuell skriftlig tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3000: Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination campuskursen: kursen examineras genom två salstentamen samt en inlämningsuppgift.

Examination distanskursen: kursen examineras genom två hemtentamen samt en inlämningsuppgift.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen överlappar i en omfattning av 15 hp med kurs Nationalekonomi Gr (A), 30 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bergh, Andreas & Jakobsson, Niklas
 • Titel: Modern mikroekonomi - Marknad, politik och välfärd
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Gäller endast IT distans
 • Författare/red: Gerber, James
 • Titel: International Economics
 • Upplaga: Senaste upplagan, Global edition
 • Förlag: Pearson
 • Kommentar: Gäller campus- och distanskurser
 • Författare/red: Hultkrantz, Lars & Österholm, Pär (red)
 • Titel: Marknad och politik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SNS
 • Kommentar: Gäller campus- och distanskurser
 • Författare/red: Lundmark, Robert
 • Titel: Mikroekonomi: Teori och tillämpning.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Gäller endast campuskurser

Referenslitteratur

 • Författare/red: Månsson, J
 • Titel: Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Artikelkompendium kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-07-14