Historia GR (A), Historia och religionsvetenskap för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Historia GR (A), Historia och religionsvetenskap för grundlärare åk 4-6, 15 hp

History BA (A), History and Religious Studies for Primary Education Teacher, Year 4-6, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI119G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Historia och religionsvetenskap för grundlärare åk 4-6
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2022-03-08
 • Fastställd: 2022-03-11
 • Senast ändrad: 2022-03-11
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som behövs för att undervisa i historia och religionskunskap i årskurs 4-6.

Lärandemål

Efter genomgången delkurs i historia ska den studerande:

- Kunna redovisa kunskaper om huvudlinjer i främst svensk men även nordisk historia.
- Kunna redovisa kunskaper om tidslinjer, historiska periodiseringar och begrepp såsom dåtid och nutid samt kunna diskutera historisk förklaring och källkritik.
- Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om svensk och nordisk historia.
- Visa förmåga att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika tidsuppfattningar, periodiseringar och historiemedvetande.
- Uppvisa färdigheter i att tillämpa historiedidaktiska perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.
- Visa kännedom om hur praktiska och estetiska läroprocesser kan användas i undervisningen.
- Visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i planering av pedagogisk verksamhet.

Efter genomgången delkurs i religionsvetenskap ska den studerande:

- Kunna redovisa en översiktlig kunskap om olika religionsutövningar i äldre tid och nutid, särskilt det nutida religiösa landskapet i Sverige.
- Kunna beskriva och reflektera kring mångfalden som ryms inom religioner och andra livsåskådningar när det gäller tolkningar och förhållningssätt.
- Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning.
- Uppvisa färdigheter i att tillämpa religionsdidaktiska perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.
- Visa kännedom om hur praktiska och estetiska läroprocesser kan användas i undervisningen.
- Visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i planering av pedagogisk verksamhet.

Innehåll

Moment 1: Historia för grundlärare 4-6, 7,5 hp (History for Primary Education Teacher 4-6, 7,5 Credits)

I delkursen analyseras innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera Sveriges och Nordens historia i ett övergripande perspektiv. Därtill analyseras olika tidsuppfattningar, såsom dåtid, nutid och framtid, och periodiseringar i svensk och nordisk historia. I momentet övas också studenten att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om historia och olika tidsuppfattningar. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat.

Moment 2: Religionsvetenskap för grundlärare 4-6, 7,5 hp (Religious Studies for Primary Education Teacher 4-6, 7,5 Credits)

I delkursen diskuteras och problematiseras begreppen religion och livsåskådning samt olika tolkningar, berättelser och bruk inom religioner och livsåskådningar. Innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera religioner i dåtid och nutid analyseras, med beaktande av elevernas egna erfarenheter. Såväl minoritets- som majoritetsreligioner analyseras, hur de interagerar och därmed påverkar varandra. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

2101: Historia för grundlärare 4-6, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2102: Religionsvetenskap för grundlärare 4-6, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps-, insikts och förståelsemål prövas skriftligt och muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten bedöms vid praktiska övningar.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI042G, Historia GR (A), Historia för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp; RK014G, Religionsvetenskap GR (A), Religionsvetenskap för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Aronsson, Peter
 • Titel: Historia
 • Upplaga: 2011 eller senare
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Berggren, Lars och Greiff, Mats
 • Titel: En svensk historia från vikingatid till nutid
 • Upplaga: 2009 eller senare
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hermansson Adler, Magnus
 • Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik
 • Upplaga: 2014 eller senare
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Diskussionsunderlag till kursplanen i historia
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i historia
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i historia
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Löfstedt, Malin (red.)
 • Titel: Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Ca 200 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Diskussionsunderlag till kursplanen i religionskunskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i religionskunskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.)
 • Titel: Religion i Sverige
 • Upplaga: 2008 eller senare
 • Förlag: Dialogos
 • Författare/red: van der Molen, Janny
 • Titel: Om änglar, gudar och hjältar: berättelser ur de stora världsreligionerna
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Björnen
Artiklar om ytterligare ca 100 sidor tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14