Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiatri, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiatri, 15 hp

Medical Science BA (A) Psychiatry, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MV042G
 • Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Psykiatri
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-03
 • Fastställd: 2020-09-17
 • Senast ändrad: 2022-03-15
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-17

Syfte

Kursens syfte är att studenten utifrån olika teorier/perspektiv, ska få kunskap om sjukdomar som leder till psykisk ohälsa- och sjukdom, symtom och olika behandlingsalternativ, såväl medicinska som psykologiska samt aktuell lagstiftning vilken reglerar yrkesområdet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. beskriva de vanligaste psykiska sjukdomarna enligt vedertagna diagnosmanualer
2. definiera psykiska symtom hos olika åldersgrupper samt ur transkulturellt- och genusperspektiv
3. beskriva den diagnostiska processen och psykiatriskskattning
4. beskriva förklaringsmodeller för psykisk ohälsa och hur de påverkar valet av behandling och synsättet på människan med psykisk ohälsa
5. beskriva de vanligaste behandlingsalternativen vid olika psykiatriska och neuropsykiatriska tillstånd
6. beskriva de vanligaste i sammanhanget använda läkemedlen, deras inflytande på organismen, verkningsspektrum, dosering och biverkningar
7. redogöra för lagar och förordningar relevanta för psykiatri och hur dessa påverkar omvårdnaden och yrkesrollen inom det aktuella verksamhetsområdet
8. beskriva och förklara vikten av nätverksarbete och närståendeperspektiv
9. förklara och motivera vikten av information, samarbete och patientens delaktighet i vård och behandling

Innehåll

Genomgående kommer innehållet i kursen att belysas ur ett genus-, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv.

Patologi
- medicinska, biologiska, psykologiska, sociala och kulturella orsaker till psykisk ohälsa med särskilt komplicerad problematik
- psykiatriska och neuropsykiatriska tillstånd
- diagnosmanualer och skattningsmodeller

Behandlingsmetoder
- aktuella behandlingsmetoder såsom farmakologiska, psykologiska, kognitiva och pedagogiska
- patient/brukarinflytande
- lagar och författningar
- nätverksarbete

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och enskilda studier.

Examination

1001: Patologi, Individuell skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Psykiatri och specifik omvårdnad, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3001: Behandlingsmetoder, Individuell skriftlig tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

4001: Teoretisk tillämpning av skattningsskalor, Muntlig redovisning, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Psykiatristöd
 • Webbadress: https://psykiatristod.se/utredningar-och-skalor/skattningsskalor-angestsyndrom
 • Författare/red: Bäärnhielm, S.
 • Titel: Transkulturell psykiatri - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Svenska Psykiatriska Föreningen och Gothia Fortbildning A
 • Webbadress: http://www.svenskpsykiatri.se/spfs-kliniska-riktlinjer/
 • Författare/red: Ekselius, L.
 • Titel: Personlighetssyndrom Kliniska riktlinjer för utredning och behandling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Svenska Psykiatriska föreningen och Gothia Fortbildning AB
 • Webbadress: http://www.svenskpsykiatri.se/spfs-kliniska-riktlinjer/
 • Författare/red: Gillberg, C.
 • Titel: Essence: Om adhd, autism och andra utvecklingsavvikelse
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur & Kultur Akademisk
 • Författare/red: Herlofson, J., Ekselius L., Lundh, L-G., Lundin, A., Mårtensson, B. & Åsberg, M.
 • Titel: Psykiatri
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Skärsäter, I. & Wiklund Gustin, L.
 • Titel: Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Författare/red: Sparrning Björkstén, K.
 • Titel: Äldrepsykiatri - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Svenska Psykiatriska Föreningen och Gothia Fortbildning AB
 • Webbadress: http://www.svenskpsykiatri.se/spfs-kliniska-riktlinjer/
 • Författare/red: Sveriges Riksdag
 • Titel: Sveriges Riksdag, Dokument och lagar
 • Webbadress: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar
Vetenskapliga artiklar tillkommer

Sidan uppdaterades 2022-07-14