Pedagogik AV, Att leda och organisera små skolor och förskolor, fortbildning för rektorer. Uppdragsutbildning, 7,5 hp | miun.se

Pedagogik AV, Att leda och organisera små skolor och förskolor, fortbildning för rektorer. Uppdragsutbildning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik AV, Att leda och organisera små skolor och förskolor, fortbildning för rektorer. Uppdragsutbildning, 7,5 hp

Education MA, Educational Leadership in Rural Areas, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE047U
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Att leda och organisera små skolor och förskolor, fortbildning för rektorer. Uppdragsutbildning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2022-03-22
 • Fastställd: 2022-03-22
 • Senast ändrad: 2022-03-22
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Kursens syfte är att utveckla deltagarnas teoretiska och praktiska kunskaper för att leda och organisera små skolor och förskolor med kvalité utifrån nationella uppdrag och lokala förutsättningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren:
-visa goda kunskaper om teorier gällande ledarskap och plats
-visa god förmåga att leda planera och utveckla verksamheten utifrån den egna verksamhetens villkor
-visa på en omvärldsanalytisk förmåga för att förstå det egna sammanhanget.

Innehåll

Kursen utgår från deltagande rektorers identifierade utvecklingsområden och den samlade kunskap och erfarenhet som finns i gruppen. Kursen kommer att ha ett glesbygdsfokus, men även rektorer från små skolor och förskolor i stadsnära områden kan finna den relevant. Med utgångspunkt i rektorernas utvecklingsområde ges olika perspektiv utifrån ledarskapsteorier, kulturgeografiska teorier i följande teman:
• Ledarskap i relation till plats i ett kulturgeografiskt perspektiv
• Att leda och organisera professionellt lärande i små skolor och förskolor
• Nordiska perspektiv på att leda och organisera i små skolor och förskolor

Behörighet

Grundläggande behörighet: Utbildning för rektorer som tidigare genomgått Rektorsprogrammet eller annan statlig befattningsutbildning för rektorer.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier. Undervisningen genomförs vidare i olika kommunikationsformer.

Examination

1000: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Deltagarna examineras på sina respektive examinationsuppgifter i form av ett paper som beskriver en utvecklingsprocess kopplat till teoretiska grunder. Detta sker i form av ett respondent-opponent förfarande mellan deltagarna, och varje arbete kommenteras översiktligt av utbildare.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Emstad, A. B., Birkeland, I. K.
 • Titel: Lärande ledarskap: att leda professionell utveckling i skolan
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Stockholm: Lärarförlaget
 • Författare: Karlberg-Granlund, G.
 • Artikeltitel: Exploring the challenge of working in a small school and community: Uncovering hidden tensions
 • Tidskrift: Journal of Rural Studies
 • År/Volym/nr/sidor: 2019, 72, 293-305.
 • Författare: Lund, S.
 • Artikeltitel: The geographic periphery as architecture for leadership practice with Swedish primary school principals: a peripatetic leading practice
 • Tidskrift: International Journal of Leadership in Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2022, 1–20
 • Webbadress: http://dx.doi.org/10.1111/1467-8578.12266
 • Författare: Pettersson, G., & Ström, K.
 • Artikeltitel: Professional Collaboration between Class Teachers and Special Educators in Swedish Rural Schools
 • Tidskrift: British Journal of Special Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2019, 46, 2, 180-200
 • Författare: Rød, D. A. V., & Karlsen Bæck, U.-D.
 • Artikeltitel: Structural enablements and constraints in the creation and enactment of local content in Norwegian education
 • Tidskrift: Nordic Journal Of Studies In Educational Policy
 • År/Volym/nr/sidor: 2020, 6, 3, 219-230.
 • Webbadress: https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1802853
 • Författare/red: Rönnlund, M., & Tollefsen, A.
 • Titel: Rum: samhällsvetenskapliga perspektiv
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Liber
Övrig litteratur tillkommer utifrån valt utvecklingsområde.

Sidan uppdaterades 2022-07-14