Matematik GR (A), Preparandkurs för civilingenjörsstudier, 3 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Matematik GR (A), Preparandkurs för civilingenjörsstudier, 3 hp

Mathematics BA (A), Preparatory Mathematics, 3 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA001H
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Preparandkurs för civilingenjörsstudier
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Matematik och ämnesdidaktik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2022-06-05
 • Senast ändrad: 2022-06-05
 • Giltig fr.o.m: 2022-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom delar av matematiken som har betydelse för fortsatta studier i matematik och tillämpade ämnen inom Mittuniversitetets civilingenjörsprogram, samt andra program som har Matematik 4 som behörighetskrav.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillämpa grundläggande räknefärdigheter
- tillämpa potens- och logaritmlagarna
- lösa enkla ekvationer
- lösa enkla problem med hjälp av trigonometri
- tillämpa grundläggande deriveringsregler
- beräkna enkla integraler

Innehåll

- grundläggande räknefärdighet: skrivsätt, uttryck, potenslagarna, logaritmlagarna, ekvationer och olikheter
- trigonometri: likformighet och grundläggande definitioner
- elementära funktioner: räta linjen och trigonometriska funktioner
- derivator och integraler.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 4 eller Matematik D
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, där genomgångar och övningar varvas.

Examination

S100: Inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidat-, magister- eller masterexamen och inte heller i en kandidat-, magister- eller masterexamen med huvudområde matematik.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ekstig, Hellström, Sollervall
 • Titel: Matematik Startbok
 • Upplaga: 3
 • Förlag: Studentlitteratur
Kompletterande kursmaterial tillhandahålls under kursen.

Sidan uppdaterades 2022-07-14