Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Geography BA (A), Geography in Teacher Education, School Years 4-6, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GG016G
 • Ämne huvudområde: Geografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-03-01
 • Fastställd: 2020-04-01
 • Senast ändrad: 2022-04-21
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-25

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om, och förståelse för, samspelet mellan människa och natur. I geografin har både den fysiska förändringen av landskapet och människans nyttjande och aktiviteter av landskapet betydelse. Studenten ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i geografi årskurs 4-6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Visa kunskap om naturprocesser, kontinenter och världshav, länder och regioner, geografiska begrepp, teorier och modeller.
- Visa kunskap om natur- och kulturlandskap samt naturresurser (förekomster och nyttjande).
- Visa insikt i och förståelse för hur klimat och miljöfrågor påverkar människans livsvillkor i olika delar av världen.
- Analysera och reflektera över olika lösningar för att uppnå en mer hållbar utveckling.
- Visa kunskap om tolkning av olika sorters kartbilder (fysiska, mentala och digitala) och visa insikt om insamlande, tolkande och åskådliggörande av geografiska data.
- Visa kännedom om hur praktiska och estetiska läroprocesser kan användas i undervisningen.
- Uppvisa färdigheter i att tillämpa geografididaktiska perspektiv och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.
- Visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i planering av pedagogisk verksamhet.

Innehåll

Kursen ger kunskaper om hur natur- och kulturlandskapet uppstått och förändras över tid. Kursen ger en grundläggande förståelse för de processer som genom samspel och påverkan har format landskapet. Grundläggande kunskaper i geografins metoder, begrepp och arbetssätt beskrivs och analyseras. De geografiska förutsättningarna för mänskliga verksamheter som rör livsmiljöer, naturresurser, natur- och kulturlandskap och befolkningsförändringar studeras. Särskilt betonas samspelet mellan människan, samhället och miljön ur ett helhetsperspektiv och stor vikt läggs vid klimat- och hållbarhetsfrågor.

Studenten övas i att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om geografi. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument bedöma elevernas resultat.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Kursen innehåller olika muntliga och skriftliga uppgifter. Det kan ske exkursioner inom kursen. Undervisningen sker med utnyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och internet.

Forskningsanknytning sker bland annat genom att vetenskaplighet i teori och metod samt aktuella forskningsfrågor belyses under föreläsningar och i uppgifter. Vetenskapliga artiklar ingår som litteratur.

Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Examination

0014: Pedagogisk planering (gruppuppgift), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0018: Quiz, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0020: Individuell tentamen, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

0021: PM och studiebesök samt didaktiska seminarier, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom quiz, skriftliga uppgifter, individuell tentamen samt obligatoriska didaktiska seminarier med muntliga redovisningar.
Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
Föra att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen ingår i programmet Grundlärarutbildningen åk 4-6.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod GG013G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bjelland, Mark; Kaplan, David; Malinowski, Jon och Getis, Arthur
 • Titel: Introduction to geography
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: McGraw-Hill Education
 • Kommentar: Versionen som benämns ”This International Student Edition is for use outside the U.S”. Finns även som e-bok.
 • Författare/red: Dessen Jankell, Lotta & Örbring, David
 • Titel: Geografididaktik för lärare 4-9
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Författare: Molin, Lena, Grubbström, Anne, Bladh, Gabriel, Westermark, Åsa, Ojanne, Kaj & Gottfridsson, Hans Olof
 • Artikeltitel: Do personal experiences have an impact on teaching and didactic choices in geography?
 • Tidskrift: European Journal of Geography
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/4/6/s. 6-20
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan geografi Lgr22
 • Upplaga: 2022
 • Kommentar: https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d87/1632771850596/Geografi.pdf

Referenslitteratur

 • Titel: Sveriges nationalatlas (SNA)
 • Kommentar: Främst band ”Sveriges geografi” samt ”Berg och Jord”
 • Författare/red: Elg, Margareta & Börjesson, Kjell. (red.)
 • Titel: Libers Atlas för gymnasiet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: En motsvarande atlas kan också användas.
Ytterligare litteratur och material kan tillkomma. Kompendium erhålls av institutionen.

Sidan uppdaterades 2022-07-14