Engelska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Engelska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

English for Primary School Teacher 4-6, 30 credits (1-30 credits), Continuing Education for Teachers, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN004U
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Engelska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-04-08
 • Senast ändrad: 2022-05-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i Engelska, årskurs 4-6.

Kursen tar upp olika perspektiv på andraspråksinlärning och ställer dessa i relation till den språksyn som kommuniceras i Skolverkets nationella kursplaner. Kursdeltagaren ges tillfälle att utveckla sin förmåga att använda engelska muntligt och skriftligt samt förstå, tolka, analysera och diskutera engelskspråkiga kulturuttryck och litteratur. Deltagaren ges även tillfälle att reflektera över vikten av att kunna anpassa sin undervisning med hänsyn tagen till elevers olika behov. Syftet är att deltagaren ska öka sina ämneskunskaper och utveckla sina didaktiska insikter rörande undervisningsmetoder. Vidare syftar kursen till att ge deltagaren redskap att kritiskt reflektera omkring frågor som rör undervisning och bedömning.

Lärandemål

Delmoment 1. Engelsk Grammatik- och Språkundervisning, 7,5 hp
- söka, granska och utvärdera information samt använda språkverktyg.
- tillämpa kunskaper inom engelsk grammatik som ett språksystem på sin engelska språkanvändning både muntligt och skriftligt.
- visa en utvecklad förmåga att analysera sin egen inlärning och språkliga förmåga samt därigenom öka sin lyhördhet för andras engelsklärande.
- samarbeta med andra studenter för att utveckla, förbättra och kritiskt för-hålla sig till egen och andra studenters muntliga och skriftliga språkfärdigheter i
engelska.

Delmoment 2. Litteratur, Kultur och Text, 7,5 hp
- redovisa och diskutera inhämtad kunskap, samt använda denna kunskap för att utföra ett fältstudie med relevans för yrkesrollen.
- förstå och producera ändamålsenlig talad och skriven engelska på olika stilnivåer.
- förstå och skriver litteratur analyser av olika texter
- redovisa kunskap om enskilda engelskspråkiga barnlitterära verk samt visa förmåga att med relevanta begrepp läsa, förstå, tolka samt diskutera dessa verk.

Delmoment 3. Ämnesdidaktik, betygsättning och bedömning, 7,5 hp
- redogöra för ett didaktiskt perspektiv på ämnet engelska.
- tillämpa ämnesdidaktiska resonemang och metoder för bedömning och betygsättning med utgångspunkt i skolans styrdokument.
- redogöra för information och kunskap om åtgärder och strategier för att hantera undervisningen av nyanlända och studenter i behov av särskilt stöd.
- applicera och pröva vunna insikter och fördjupade kunskaper i undervisningssituationen.

Delmoment 4. Projekt, 7,5 hp
- självständigt genomföra ett skriftligt ämnesdidaktiskt projekt inom språk eller kulturvetenskap som kännetecknas av kritiskt tänkande.
- demonstrera fördjupade ämnesdidaktiska färdigheter och undervisning i engelska, det vill säga förmågan att planera, leda, genomföra och utvärdera
undervisning i engelska.
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt

Generella lärandemål
- visa förmåga att genomgående inom utbildningen använda informations- och kommunikationstekniker.
- bidra konstruktivt till studiemiljön, individuellt och i grupp, samt planera sin studietid på kort och lång sikt.

Innehåll

Kursen består av fyra delmoment om vardera 7,5 hp.
Delmoment 1. Engelsk grammatik- och språkundervisning, 7.5 hp
Delmoment 2. Litteratur, kultur och text, 7.5 hp
Delmoment 3. Ämnesdidaktik, betygsättning och bedömning, 7.5 hp
Delmoment 4. Projekt, 7.5 hp

Behörighet

För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Du är anställd hos en huvudman eller entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Arbetsgivares godkännande krävs för att delta. Blankett: Huvudmannens godkännande.

Ytterligare information: https://www.skolverket.se/lararlyftet

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på distans, utan fysiska träffar. Under kursens gång använder vi lärplattformen Moodle där deltagarna håller kontakt med varandra och kursens lärare. IT-verktyg används till inspelade föreläsningar, muntliga presentationer, skriftliga diskussioner och kamratgranskning. Muntliga och skriftliga asynkroniska grupp diskussioner. Handledning. Fältstudie

Undervisningsspråk är engelska.

Examination

M100: Engelsk grammatik och språkundervisning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Lektionsplan. Skriftliga uppgifter med koppling till asynkrona skriftliga diskussioner i grupper. Muntliga presentationer (IT-verktyg som Voicethred och Jing)

M200: Litteratur, kultur och text, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Fältstudie. Skriftliga uppgifter med koppling till asynkroma skriftliga diskussioner i grupper. Barnboksanalys. Muntliga presentationer (IT-verktyg som Voicethred och Jing)

M300: Ämnesdidaktik, betygsättning och bedömning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Fältstudier. Skriftliga uppgifter med koppling till asynkroma skriftliga diskussioner i grupper. Barnboksanalys. Muntliga presentationer (IT-verktyg som Voicethred och Jing)

M400: Projekt, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Ett självständigt skriftligt ämnesdidaktiskt projekt. Skriftlig kamratgranskning.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Vid uppdragsutbildning utses examinator av prefekten. I övrigt gäller fastställda regler för examination och tentamen i högskolenivå eller avancerad nivå. Dnr. MIUN 2019/1998.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Validering är möjlig. Den som antagits till Lärarlyftet ges möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs man är antagen till. Mittuniversitetet är ansluten till det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lundahl, Bo
 • Titel: Texts, Topics and Task: Teaching English in Years 4-6
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 2
 • Författare/red: Haddon, Mark
 • Titel: The Curious Incident of the Dog in the Night-time
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Vintage (Eller annan upplaga)
 • Författare: Nault, Derrick
 • Artikeltitel: Going global: Rethinking culture teaching in EFL contexts
 • Tidskrift: 2006 vol. 19, no. 3, 314–328
 • År/Volym/nr/sidor: Language, Culture and Curriculum
 • Webbadress: http://dx.doi.org/10.1080/07908310608668770
 • Författare/red: Taylor, Marilyn
 • Titel: Faraway Home
 • Upplaga: 1999
Moment 3
 • Författare/red: Vetenskapsrådet. Rapportserie 6:2010
 • Titel: Nyanlända och Lärande: En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan.
 • Webbadress: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2010-05-03-nyanlanda-och-larande.html
Moment 4
 • Författare/red: Underhill, Adrian
 • Titel: 500 Primary Classroom Activities
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Macmillan Education
 • Kommentar: Kan även användas i andra delmoment.

Referenslitteratur

 • Artikeltitel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016)
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975
 • Författare/red: Council of Europe
 • Titel: Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
 • Webbadress: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
 • Författare/red: European Centre for Modern Language Education in Europe
 • Titel: European Language Portfolio
 • Webbadress: https://www.ecml.at/Thematicareas/EvaluationandAssessment/EuropeanLanguagePortfolio/Browseportfolios/tabid/4182/pageid/2/language/en-GB/Default.aspx
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Europeiska Portfolio
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/europeiska-sprakportfolion
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplaner för grundskolan, Engelska
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/kursplaner-for-grundskolan
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i engelska (reviderad 2017)
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3858

Kurslitteraturen kan användas i fler än en av kursens delmoment.
Ytterligare kursmaterial kommer att tillhandahållas av institutionen (artiklar, noveller, bokkapital, inspelade föreläsningar)

Sidan uppdaterades 2022-07-14