Bildjournalistik GR (A), Filma med drönare, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Bildjournalistik GR (A), Filma med drönare, 7,5 hp

Photojournalism BA (A), Drone Storytelling and Film Techniques, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BJ032G
 • Ämne huvudområde: Bildjournalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Filma med drönare
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 50%, Övrigt 50%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2022-09-14
 • Senast ändrad: 2022-09-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-16

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om hur man filmar med drönare i öppen kategori och förhåller sig till lagar, regler och etiska frågor.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för de lagar och regelverk som reglerar drönarflygning och drönarfoto i öppen kategori.
- redogöra och diskutera etiska och moraliska frågeställningar vid användning av drönare.
- använda olika dramaturgiska grepp som man använder när man filmar med drönare.
- tillämpa metoder för att filma, redigera och publicera drönarvideo.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment som berör hur man berättar med hjälp av drönarvideo. Studenten får också genom olika praktiska uppgifter öva på att filma med drönare. I kursen ingår teori och praktik kring hur man använder och flyger med en drönare samt inblick i etiska frågeställningar kring drönaranvändning. Kursen lägger också stor vikt vid de lagar och regler som en drönarfotograf måste känna till.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av digitala onlineföreläsningar, praktiska övningar, samt diskussionsseminarium. I kursen ingår svensk och engelsk litteratur.

Examination

M100: Transportstyrelsens drönarkort A1, A2 och A3, Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M200: Litteraturseminarium om etiska frågeställningar kring drönaranvändning, Seminarieuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300: Praktisk enskild uppgift olika dramaturgiska grepp med drönare, Visuell inlämning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M500: Praktisk enskilt arbete i publicering av drönarbilder/film, Visuell och skriftlig inlämning, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas tre examinationstillfällen inom loppet av ett år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I kursen ingår att man tar Transportstyrelsens drönarkort samt registrerar sig som drönaroperatör. Det beräknas kosta totalt 300-400 kr (år 2021).

Kursen går att genomföra med egen drönare eller med Mittuniversitetets drönare. Om studenten väljer att använda Mittuniversitetets drönare måste denne först genomföra en workshop med en lärare.

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som BJ025G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Drone film guide
 • Artikeltitel: 20 essential cinematic drone shots
 • Webbadress: https://www.youtube.com/watch?v=BdtHWr_nDeU&list=LLQ9jfwKnmNXVsAtUqye4Z9A&index=2&t=3s
 • Författare: EASA
 • Artikeltitel: EU wide rules on drones published
 • Webbadress: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-wide-rules-drones-published
 • Författare/red: getvermeer.com
 • Titel: How to Tell Stories with Flying Cameras
 • Webbadress: https://www.getvermeer.com/how-to-tell-stories-using-aerial-footage/
 • Författare/red: Gynnild, A. (Ed.), Uskali, T.
 • Titel: Responsible Drone Journalism
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: London: Routledge
 • Webbadress: https://doi.org/10.4324/9781315163659
 • Författare/red: Harvard, Jonas
 • Titel: Post-Hype Uses of Drones in News Reporting: Revealing the Site and Presenting Scope
 • Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1459506&dswid=7155
 • Författare/red: Harvard, Jonas, Hyvonen, Mats, Wadbring, Ingela
 • Titel: Journalism from Above: Drones and the Media in Critical Perspective
 • Webbadress: https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/3442
 • Författare/red: Johnny Miller
 • Titel: 6 tips for succeeding at drone journalism
 • Förlag: International journalists network
 • Webbadress: https://ijnet.org/en/story/6-tips-succeeding-drone-journalism
 • Författare: Lantmäteriet
 • Artikeltitel: Spridningstillstånd
 • Webbadress: https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/spridningstillstand/
 • Författare: LFV
 • Artikeltitel: Drönarflygning
 • Webbadress: http://www.lfv.se/tjanster/informationstjanster/lfvs-dronarkarta och https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/
 • Författare: Peter McKinnon
 • Artikeltitel: Make your drone footage more cinematic
 • Webbadress: https://www.youtube.com/watch?v=xvUW-rRmAO8
 • Författare: Transportstyrelsen
 • Artikeltitel: Transportstyrelsens utbildningsmaterial öppen kategori A1-A3.
 • Webbadress: https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare

Referenslitteratur

 • Författare/red: Jeven Dovey
 • Titel: DJI Mavic 2 Pro & Zoom Beginners Guide - Start Here
 • Webbadress: https://www.youtube.com/watch?v=tYrnNYgbglY

Sidan uppdaterades 2022-07-14