Rehabiliteringsvetenskap AV, Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Rehabiliteringsvetenskap AV, Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, Health and Risk Factors in Working Life, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RH040A
 • Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2022-07-14
 • Senast ändrad: 2022-07-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-05

Syfte

Kursens syfte är att ge dig fördjupade kunskaper om frisk- och riskfaktorers betydelse för god arbetsmiljö och hälsa i organisationer. Kursen fokuserar på strategiska perspektiv gällande fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer, men även på hur individer och organisationer kan arbeta med aktiviteter som rör levnadsvanor.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- Förklara hur frisk- och riskfaktorer påverkar hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga, ur ett individ- och organisationsperspektiv.
- Beskriva individens och arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet.
- Förklara hur arbetsfysiologiska- och belastningsergonomiska förhållanden inverkar på individens arbetsförmåga och hur dessa förhållanden relaterar till arbetsmiljö.
- Förklara hur psykosociala arbetsmiljöfaktorer och stress inverkar på individens arbetsförmåga.
- Kunna kritiskt granska och värdera teorier, samt utveckla modeller och verktyg för frisk- och riskfaktorer i organisationer.

Innehåll

Utifrån aktuell kunskap behandlar kursen frisk- och riskfaktorers betydelse för god arbetsmiljö och hälsa i organisationer:
- Arbetsfysiologi och belastningsergonomi
- Social och organisatorisk arbetsmiljö
- Arbetsmiljölagstiftning/föreskrifter
- Modeller och verktyg för att bedöma och utveckla frisk- och riskfaktorer.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs på halvfart och distans och består av föreläsningar, egna arbeten samt obligatoriskt seminarium. All undervisning är webbaserad.

Examination

2101: Examinationsuppgift 1, PM, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Examinationen inkluderar obligatoriskt seminarium.

2102: Examinationsuppgift 2, PM, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2103: Examinationsuppgift 3, Projektarbete, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid obligatoriskt seminarium.

Om en student har ett besked från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess tre (3) provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur.
Två (2) tillfällen för omprov erbjuds. Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform kan denna frångås om det är förenligt med kursens lärandemål.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskoderna RH026A, RH023A och RH034A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Arbetsmiljöverket
 • Artikeltitel: Belastningsergonomi (AFS 2012:2)
 • Tidskrift: Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • År/Volym/nr/sidor: Senaste upplagan
 • Författare: Arbetsmiljöverket
 • Artikeltitel: Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)
 • Tidskrift: Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • År/Volym/nr/sidor: Senaste upplagan
 • Författare: Arbetsmiljöverket
 • Artikeltitel: Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
 • Tidskrift: Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • År/Volym/nr/sidor: Senaste upplagan
 • Författare/red: Rostila, Mikael. & Toivonen, Susanna.
 • Titel: Den orättvisa hälsan - Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 4,11,12,17
 • Författare/red: Toomingas, Allan., Mathiassen, Svend Erik. &Tornqvist Wigaeus, Ewa.
 • Titel: Arbetslivsfysiologi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 373 s.
 • Författare/red: Winroth, Jan
 • Titel: Organisationshälsa: En bok om hållbart arbetsliv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 207 s.

Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer med koppling till kursens olika lärandemål.

Sidan uppdaterades 2022-07-14