Datateknik GR (B), Programmeringsparadigm, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Datateknik GR (B), Programmeringsparadigm, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Programming Paradigms, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT199G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Programmeringsparadigm
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2022-03-15
 • Senast ändrad: 2022-11-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen ämnar ge studenten fördjupad kunskap kring aspekter som rör organisering och strukturering av programvara med betoning på olika programmeringsparadigm, hur och varför de skiljer sig åt samt på vilka sätt de kan och bör tillämpas. Innehållet är i huvudsak teoretiskt med fokus på konceptuell kartläggning av domänområdet, men det förekommer även praktiska inslag i relation till redovisningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för konceptuella skillnader mellan imperativ och deklarativ programmering, samt hur dessa uttrycker sig i form av olika programmeringsparadigm,
- särskilja utmärkande egenskaper mellan vanliga programmeringsparadigm såsom objektorientering, funktionell och reaktiv, samt kunna finna lämpliga tillämpningar utifrån givna problem/scenarios,
- redogöra för innebörden av strukturerade programflöden, dess förhållande till skalbarhet och underhåll, samt kunna beskriva implementationer i form av generisk pseudokod,
- beskriva viktiga principer som styr semantiken kring programmeringsspråk och kunna redogöra för dess kommunikativa betydelser.

Innehåll

- Historisk bakgrund till varför det finns olika programmeringsspråk och paradigm, tillsammans med kort introduktion till språkdesign.
- Övergripande teoretisk genomgång kring hur programmeringsspråk tolkas och kompileras till maskinkod.
- Programspråkets ansvar som förmedlare av information och betydelsen av specifikationer, med betoning på semantik och konventioner.
- Vanligt förekommande programmeringsparadigm, deras utmärkande egenskaper samt hur de relaterar till varandra.
- Hur förutsättningar kring skalbarhet, underhåll, komplexitet och säkerhet skiljer sig mellan olika paradigm och programmeringsspråk.
- Hur pseudokod kan användas för att beskriva generiska flöden som kan ge varierade konkret implementation beroende på det paradigm som används.

Behörighet

Datateknik GR (A), Objektorienterad programmering I, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas. Vissa inslag av påbjudna grupparbeten kan förekomma.

Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen.

Vissa delar kan komma att ges på engelska.

Examination

L101: Laborationer, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projektarbete, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Nätbaserat material enligt information vid kursstart.

Sidan uppdaterades 2022-07-14