Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp | miun.se

Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp

Computer Science BA (C), Advanced Business Reshaping, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV023G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Avancerad verksamhetsutveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2009-10-01
 • Fastställd: 2009-10-26
 • Senast ändrad: 2022-10-12
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att öka kunskap kring den verksamhetsutveckling och olika verksamhetskomponenter som finns inom företag och offentliga organisationer. I kursen behandlas både olika perspektiv på verksamhetsutveckling, system och arkitektur samt organisationens kundrelationer och interna processer. I kursen ingår också vetenskapligt skrivande och är förberedande för examensarbete.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- ställa upp och skriva vetenskapliga PM med adekvat innehåll, god struktur och ett akademiskt språkbruk,
- söka och använda vetenskapliga artiklar och referenser,
- beskriva och förklara olika perspektiv på verksamhetsutveckling samt aktuella trender som t.ex. agil utveckling,
- beskriva och förklara grundläggande egenskaper i en verksamhets komponenter som processer, system och arkitektur,
- beskriva och analysera ett problemområde inom processbaserad verksamhetsutveckling inom t.ex. notationssätt, information, tvärfunktionella samarbeten,
- analysera och beskriva vanliga lösningar till historiska och aktuella utmaningar inom enterprise systems (ERP och CRM),
- självständigt identifiera aktuella problem inom området koncern- och IT-arkitektur och analysera ett eget valt problem och föreslå lösningar.

Innehåll

Vetenskapligt skrivande
Översikt av verksamhetsutveckling ur olika perspektiv
Aktuella trender inom verksamhetsutveckling, t.ex. agila ramverk
Processbaserad verksamhetsutveckling
Affärssystem (ERP, Enterprise Resource Planning)
Kundrelationer (CRM, Customer Relationship Management)
Koncern-, verksamhets- och IT-arkitektur

Behörighet

Datavetenskap GR (AB), 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen förutsätter omfattande självstudier. Antalet lärartimmar för specifika kurstillfällen definieras i schemat. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Undervisningen bedrivs genom ett antal sammankomster på campus samt även i flexibel form.

Examination

I104: Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P104: PM 1, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P204: PM 2, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P304: PM 3, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P404: PM 4, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är förberedande för Datavetenskap GR (C), Examensarbete, 15 h.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Akenine, D.
 • Titel: Fundamentals of IT architecture
 • Upplaga: 2021 eller senare
 • Förlag: Kunskapshuset förlag
 • Författare/red: Buttle, F., Maklan, S.
 • Titel: Customer Relationship Management - Concepts and Technologies
 • Upplaga: 2015 eller senare
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Ljungberg A, Larsson E
 • Titel: Processbaserad verksamhetsutveckling
 • Upplaga: 2012 eller senare upplaga
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Monk E. F., Wagner B. J.
 • Titel: Concepts in Enterprise Resource Planning
 • Upplaga: 2012 eller senare upplaga
 • Förlag: Cengage Learning

Referenslitteratur

 • Författare/red: Ahlemann F., Stettiner E., Messerschmidt M., Legner C.
 • Titel: Strategic Enterprise Architecture Management - Challenges, Best Practices, and Future Developments
 • Upplaga: 2012 eller senare
 • Förlag: Springer-Verlag
 • Författare/red: Akenine, D.
 • Titel: Boken om IT-arkitektur
 • Upplaga: 2014 eller senare upplaga
 • Förlag: HOI Förlag
 • Författare/red: Britton, C.
 • Titel: IT Architectures and Middleware - Strategies for Building Large Integrated Systems
 • Upplaga: 2004 eller senare upplaga
 • Förlag: Addison-Wesley
 • Författare/red: Knox, Maklan, Payne, Peppard, Ryals
 • Titel: Customer Relationship Management - Perspectives from the marketplace
 • Upplaga: 2003 eller senare upplaga
 • Förlag: Butterworth Heinemann
 • Författare/red: Lankhorst, M.
 • Titel: Enterprise Architecture at Work - Modelling, Communication and Analysis
 • Upplaga: 2013 eller senare upplaga
 • Förlag: Springer
 • Författare/red: Magnusson, J. och Olsson, B.
 • Titel: Affärssystem
 • Upplaga: 2008 eller senare upplaga
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 358

Sidan uppdaterades 2022-07-14