Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp

Economics BA (B) Economic Policy Evaluation, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA019G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Ekonomisk utvärdering
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2019-09-24
 • Senast ändrad: 2022-10-11
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska och empiriska kunskaper om ekonomisk utvärdering, som kan ligga till grund för formulering av ekonomiska policyproblem.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs ska studenten:

• Ha grundläggande kunskaper om nationalekonomisk teori och metod som används för att utvärdera politiska program
• Ha kännedom om olika mått på produktivitet och effektivitet såväl som på fördelningsaspekter
• Kunna diskutera hur bra utvärdering kan ligga till grund för evidensbaserad policyutveckling

Studenten ska ha förmåga att självständigt:
• Tillämpa grundläggande mikroekonomisk teori på verkliga problem
• Använda modeller och koncept för att formulera policyproblem
• Föreslå mått på effektivitet, produktivitet och fördelning för att avgöra om en policy kan bedömas vara framgångsrik
• Identifiera problem och situationer där de inlärda teorierna är applicerbara

Innehåll

Nationalekonomisk teori och metod kan användas för att utvärdera en rad olika politikområden, alltifrån regional utveckling, utbildning och arbetsmarknad till folkhälsa och miljö. I kursen introduceras de teoretiska grunderna för sådan analys och olika policyproblem utforskas med hjälp av fall från olika politikområden.

Följande områden behandlas i kursen:
Mikroekonomisk grund: välfärdsanalys, marknadsmisslyckanden och public choice
Vad ekonomisk utvärdering är och vad som menas med ett policyproblem
Reformprogram och ekonomisk utvärdering
Mått på produktivitet och effektivitet
Cost-benefitanalys
Värdering av liv, hälsa och svårmätbara variabler

Behörighet

Nationalekonomi GR (A) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier. Studenterna förväntas förbereda i förväg och aktivt delta vid seminarierna.

Examination

2000: Examination, Salstentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2010: Examination, Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2020: Examination, Seminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker via salstentamen, inlämningsuppgifter, samt deltagande vid seminarier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre gånger inom loppet av ett år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Breddkurser på A-nivå ger inte behörighet till kursen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hultkrantz, L. och Vimefall, E.
 • Titel: Samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Huntington-Klein, N.
 • Titel: The Effect. An Introduction to Research Design and Causality
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: CRC Press
 • Kommentar: Utvalda kapitel.

Kurskompendium tillkommer

Sidan uppdaterades 2022-07-14