Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp

Economics BA (A), Macro Economics, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA022G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Makroekonomi
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-02-20
 • Fastställd: 2019-09-18
 • Senast ändrad: 2022-10-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-05

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en orientering i makroekonomiska teorier och utformning av den ekonomiska politiken mot bakgrund av svenska förhållanden samt förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter att ha genomgått kursen ska studenten:
• Ha förståelse för nationalekonomiska problemställningar och ämnets vetenskapliga grund.
• Kunna urskilja värderingar från de mer renodlade resultat från den modellanalys som ofta förekommer inom ämnet nationalekonomi.
• Känna till grundläggande ekonomiska begrepp och problemställningar inom makroekonomi, som nationalinkomst, arbetslöshet, inflation och konjunkturer.
• Förstå hur konjunkturer uppkommer, hur beslutsfattarna kan stabilisera konjunkturen med finans- och penningpolitik och hur ekonomins internationella beroende påverkar dessa möjligheter.
• Ha förståelse för faktorer som avgör den ekonomiska utvecklingen på lång sikt.
• Ha en översiktlig bild av den svenska ekonomiska och ekonomisk-politiska utvecklingen, förstå makroekonomins utveckling som vetenskapligt fält och sambandet mellan teoriutveckling och makroekonomiska förhållanden.


Färdighet och förmåga
Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna:
• Analysera makroekonomiska frågeställningar på kort, medellång och lång sikt med utgångspunkt i makroekonomiska teorier.
• Presentera dessa i ett sammanhang där även den ekonomisk-politiska bakgrunden beaktas.
• Söka, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kunna kritiskt diskutera ekonomiska företeelser, frågeställningar och situationer.
• Göra bedömningar av olika ekonomiska alternativ och i detta beakta relevanta vetenskapliga, demokratiska och etiska aspekter.
• Jämföra och utvärdera policyalternativ utifrån givna förutsättningar och ekonomisk-politiska mål.

Innehåll

Kursen ger en orientering i makroekonomiska teorier och utformning av den ekonomiska politiken mot bakgrund av svenska förhållanden.
Kursen inleds med definitionen av centrala makroekonomiska begrepp och vad som skiljer mikroperspektivet från det makroekonomiska perspektivet. Centrala begrepp i den makroekonomiska analysen, som BNP, inflation, arbetslöshet presenteras och diskuteras.
Därefter diskuteras konjunkturer som variationer i den ekonomiska aktiviteten. Modeller för bestämning av nationalproduktens storlek introduceras. Modellerna används sedan för att analysera hur ekonomin påverkas av ekonomiska chocker och hur statsmakten på kort sikt kan påverka nationalprodukten med finans- och penningpolitik i syfte att utjämna konjunktursvängningar. Sedan presenteras en modell för ekonomisk tillväxt på lång sikt och tillväxtpolitikens utformning. I samband med detta diskuteras även olika makroekonomiska teorier och teoribildningar.

Därefter behandlas möjligheterna och begränsningarna för statsmakten att uppnå de ekonomiska politiska målen och vidmakthålla samhällsekonomisk balans. Här behandlas särskilt betydelsen av det internationella beroendet i en liten, öppen ekonomi. I samband med detta behandlas valutamarknaden, för- och nackdelar med olika växelkursregimer och hur valet av växelkursregim påverkar möjligheten att stabilisera ekonomin med hjälp av finans- eller penningpolitik. Denna del knyts även till en diskussion om den europeiska integrationen och EMU. Vidare behandlas även politikmisslyckanden, hållbarhetsaspekter och de institutioner som är av betydelse för att utforma och driva den ekonomiska politiken.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning campuskurs:
undervisningen sker på plats på campusorten i form av föreläsningar, räkneövningar och grupparbeten.

Undervisning distanskurs:
En frivillig sammankomst anordnas i anslutning till kursstart. Därefter genomförs kursen helt på distans i en webbaserad studiemiljö vilket betyder att tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav.

Examination

1100: Makroekonomi på kort sikt, Individuell skriftlig tentamen, 8,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2200: Makroekonomi på lång sikt, Individuell skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3000: Inlämningsuppgift, Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination campuskurs:
Examineras genom två individuella skriftliga tentamen och en inlämningsuppgift.

Examination distanskurs:
Examineras genom två individuella skriftliga tentamen och en inlämningsuppgift.


Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är i en omfattning av 15 hp överlappande med kurs Nationalekonomi GR (A), 30 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: L. Calmfors, H. Flam, J. Hassler & P. Krusell
 • Titel: Makroekonomi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Moment 1
 • Författare/red: Hultkrantz, Lars & Österholm, Pär (red)
 • Titel: Marknad och politik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Gäller campus- och distanskurser
Moment 2
 • Författare/red: Gerber, James
 • Titel: International Economics
 • Upplaga: Senaste upplagan, Global edition
 • Förlag: Pearson
 • Kommentar: Gäller campus- och distanskurser

Referenslitteratur

 • Författare/red: Månsson, J
 • Titel: Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Artikelkompendium kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-07-14