Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp

Archival and Information Science BA (A), Introduction to Archives and Information Science, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK044G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2022-10-27
 • Giltig fr.o.m: 2023-06-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i arkiv- och informationsvetenskap ur ett nationellt och internationellt perspektiv, en förutsättning för vidare studier i ämnet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- tillämpa grundläggande teori, begrepp, definitioner och standarder inom arkiv- och informationsvetenskap,
- redogöra för och reflektera kring arkivinformationens, dokumentstyrningens och arkivverksamhetens syfte och uppgifter idag och i ett historiskt perspektiv,
- beskriva det svenska arkivväsendets framväxt, organisation och uppgifter,
- redogöra för internationella likheter och olikheter inom arkivverksamhet.

Innehåll

- grundläggande arkiv- och informationsteori, begrepp och definitioner
- dokumenthanteringens och arkivverksamhetens syften och organisation i organisationer och samhälle
- dokumenthanteringens och arkivverksamhetens historiska bakgrund
- administrativ historia
- det svenska arkivväsendets framväxt och organisation
- internationella förhållanden och standarder

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Denna kurs ges på distans med stöd av digitala verktyg. Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.
Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier.

Examination

I107: Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I207: Webbexamination, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

L106: Laboration med skriftlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs behövs dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.
Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK024G eller AK015G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Duchein Michel
 • Titel: The History of European Archives and the Development of the Archival Profession in Europe
 • Upplaga: 1992
 • Förlag: The American Archivist
 • Kommentar: Vol 55, s. 14-24, Elektronisk resurs.
 • Författare/red: Geijer Ulrika, Lenberg Eva, Lövblad Håkan
 • Titel: Arkivlagen, En kommentar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Norstedts Juridik
 • Författare: Lövblad, Håkan
 • Artikeltitel: Munk, knekt eller konstnär? (II) Arkivarien, hammaren och städet
 • Tidskrift: Arkiv, Samhälle och Forskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2002:1, s. 18-38.
 • Kommentar: Elektronisk resurs.
 • Författare: Lövblad, Håkan
 • Artikeltitel: Munk, knekt eller konstnär? Arkivarien , varat och vetandet
 • Tidskrift: Arkiv, Samhälle och Forskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2001:1, s. 28-50.
 • Kommentar: Elektronisk resurs.
 • Författare/red: Mats Burell & Carina Sjögren
 • Titel: Information i Verksamhet och arkiv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Livonia Print, Riga
 • Författare/red: Premfors Rune
 • Titel: Demokrati och byråkrati
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund Studentlitteratur
 • Författare/red: Saarenheimo Juhani
 • Titel: Clio eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider.
 • Upplaga: 1997
 • Förlag: Arkiv, Samhälle och Forskning
 • Kommentar: Elektronisk resurs. Vol.2, s. 57-71
 • Författare/red: Thomassen, Theo
 • Titel: A First Introduction to Archival Science
 • Upplaga: Archival Science 1 (2001)
 • Kommentar: Elektronisk resurs. Vol 1, s. 373-385
Ca 50 sidor artiklar kan tillkomma

Sidan uppdaterades 2022-07-14