Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 2, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 2, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (A), Document Management 2, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK047G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Dokumentstyrning 2
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2022-10-27
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-02

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper i arkiv- och dokumenthantering ur ett verksamhetsperspektiv. Kursen syftar till att ge kunskap för styrning av information i organisationer liksom en kontextuell förståelse för organisatoriska kontext och förvaltning.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra för och tillämpa teorier och modeller för målformulering, strategiutveckling, verksamhetsstyrning och dokumentstyrning
- redogöra skriftligen för principer och metoder för utveckling och förvaltning av informationssystem
- identifiera och redogöra skriftligen för strategier och standarder för utveckling, införande och utvärdering av dokument- och arkivhanteringssystem

Innehåll

- Organisationslära: vision, mål, strategier och verksamhetsutveckling
- E-förvaltning
- Strategier, styrning, planering, kravställning, förvaltning för ärende- och dokumenthanteringssystem och arkivinformationssystem
- Internationella standarder för dokument- och arkivhantering

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, metod- och gruppövningar och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Huvuddelen av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och Internetuppkoppling, webbkamera och headset.

Examination

L104: Laboration, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Q205: Webbexamination, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs; Dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.
Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK024G och AK026G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Artikeltitel: ISO 15489-1 Dokumentation – Dokumenthantering (Records Management) – Del 1: Allmänt
 • Tidskrift: Swedish Standard Institute
 • År/Volym/nr/sidor: 2016
 • Webbadress: SIS-standarder (f.d. e-nav), Universitetsbibliotekets databaser
 • Kommentar: Elektronisk resurs
 • Författare/red: Bruzelius Lars H, Skärvad Per-Hugo
 • Titel: Integrerad organisationslära
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Consultative Committee for Space Data Systems (2002).
 • Titel: Magenta Book, Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS).
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Elektronisk resurs
 • Författare/red: Sahlén, Tom
 • Titel: Informationsförvaltning i offentliga och privat sektor
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Näringslivets arkivråd, Stockholm
 • Författare: Swedish Standard Institute
 • Artikeltitel: ISO 23081:1-2017 Information och dokumentation - Dokumenthantering (Records management) - Metadata för verksamhetsinformation - Del 1: Principer
 • Webbadress: SIS-standarder (f.d. e-nav), Universitetsbibliotekets databaser
 • Kommentar: Elektronisk resurs
 • Författare: Swedish Standard Institute
 • Artikeltitel: ISO 30300:2021 Information och dokumentation – Hantering av verksamhetsinformation – Grundläggande begrepp och terminologi
 • Webbadress: SIS-standarder (f.d. e-nav), Universitetsbibliotekets databaser
 • Kommentar: Elektronisk resurs
Artiklar om ca 100 sidor kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-07-14