Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp

Comparative Literature BA (B), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI047G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1E - Kursen ligger på grundnivå och innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-19
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2022-10-26
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-07

Syfte

Kursen har som syfte att vidareutveckla ett litteraturvetenskapligt och teoretiskt förhållningssätt till litteraturen som estetiskt, socialt och medialt fenomen. Den syftar även till att vidareutveckla det egna kritiska och litterära skrivandet samt att fördjupa förmågan att kritiskt granska, kommentera och diskutera andras och egna texter. Kursen har ett särskilt fokus på berättande texter och modern epik i olika medier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- ha tillägnat sig en fördjupad kännedom om hur modern litteraturvetenskap och litteraturteori förhåller sig till litteraturen som estetiskt och socialt fenomen
- ha tillägnat sig fördjupad teoretisk förståelse för berättande litteratur som en kommunikativ praktik
- visa fördjupad kunskap om hur litteratur präglas av sitt medium och hur samtidens medieteknologier påverkat skönlitteraturens formspråk
- visa fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper om den litterära gestaltningens grunder med inriktning mot prosa
- visa fördjupad förmåga att kritiskt granska samt kommentera och diskutera andras litterära texter
- visa fördjupad förmåga att redogöra för relationen mellan berättartekniker och läsarrespons
- visa förmåga att på ett grundläggande vetenskapligt sätt bygga upp ett längre resonemang kring en på egen hand formulerad litteraturvetenskaplig
frågeställning
- visa förmåga att skriva en väldisponerad vetenskaplig text som uppfyller relevanta krav på formalia

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment:
Litteratur och skrivande 2, 7,5 hp (Literature and Writing 2, 7,5 Credits)
Berättandets retorik, 7,5 hp (The Rhetoric of Narration, 7,5 Credits)
Litteratur och andra medier, 7,5 hp (Literature and Other Media, 7,5 Credits)
Uppsats, 7,5 p (Essay, 7,5 Credits)

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från kursen Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatoriskt.

Examination

2101: Litteratur och skrivande 2, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2102: Berättandets retorik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2103: Litteratur och andra medier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2104: Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur och skrivande 2, 7,5 hp (Literature and Writing 2, 7,5 Credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Berättandets retorik, 7,5 hp (The Rhetoric of Narration, 7,5 Credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Litteratur och andra medier, 7,5 hp (Literature and other Media, 7,5 Credits)
Examination sker skriftligt och muntligt.

Uppsats, 7,5 hp (Essay, 7,5 Credits)
Den studerande lägger fram ett PM för sitt fördjupningsarbete, slutför och ventilerar detta under en serie seminarier samt genomför en opponentuppgift.

För att erhålla betyg VG ska uppgiften vara inskickad i tid. Inlämning efter deadline kan endast erhålla betyg G, om inte studenten uppvisar intyg som anger giltiga skäl till försening (exempelvis sjukdom) eller har rätt till förlängd tentamenstid med anledning av studiestöd.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogisk stöd vid funktionsnedsättning har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen LI047G, Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod LI011G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Granwald, Therése
 • Titel: Kreativt skrivande: grundbok i litterärt skapande
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Kieri, Katarina
 • Titel: Majas morsas kompis sambo: och andra noveller
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Rabén & Sjögren
 • Författare/red: Kuijer, Guus
 • Titel: Boken om allting
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Opal
 • Författare/red: Oksanen, Sofi
 • Titel: Utrensningen
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Bonniers
 • Författare/red: Rynell, Elisabeth
 • Titel: Skrivandets sinne: essäer
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Bonnier
Moment 2
 • Författare/red: Aristoteles
 • Titel: Om diktkonsten
 • Kommentar: Ingår i Texter från Sapfo till Strindberg, s.68–81.
 • Författare/red: Booth, Wayne C.
 • Titel: The Rhetoric of Fiction. Second Edition.
 • Upplaga: 1983
 • Förlag: University of Chicago Press
 • Kommentar: Urval läses enligt lärares anvisningar
 • Författare/red: Conrad, Joseph
 • Titel: Mörkrets hjärta
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Knausgård, Karl Ove
 • Titel: Min kamp, del 1
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Norstedts pocket
 • Författare/red: Lagerlöf, Selma
 • Titel: Gösta Berlings saga
 • Upplaga: Valfri utgåva
 • Författare/red: Nabokov, Vladimir
 • Titel: Lolita
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Modernista (eller annan utgåva)
 • Författare/red: Phelan, James
 • Titel: Somebody Telling Somebody Else: A Rhetorical Poetics of Narrative
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Ohio State University Press
 • Kommentar: Urval läses enligt lärares anvisningar
Moment 3
 • Författare/red: Andersen, Tore Rye et al.
 • Titel: Litteratur mellem medier
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Aarhus Universitetsforlag
 • Författare/red: DeLillo, Don
 • Titel: Amerikana
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Modernista (eller annan utgåva)
 • Författare/red: Franzén, Carin & Möller, Håkan (red.)
 • Titel: Natur & Kulturs litteraturhistoria
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: Urval läses enligt lärares anvisningar
 • Författare/red: Frid, Johanna
 • Titel: Nora eller brinn Oslo Brinn
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Elleström
 • Författare/red: Lundberg, Sara
 • Titel: Fågeln i mig flyger vart den vill
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Mirando
 • Författare/red: Speigelman, Art
 • Titel: The Complete Maus
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Penguins Books Ltd (eller annan upplaga)
 • Författare/red: Tao Lin
 • Titel: Taipei
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Constant Reader (eller annan upplaga)
Moment 4
 • Författare/red: Siv Strömqvist
 • Titel: Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
 • Förlag: Hallgren och Fallgren
Litteratur tillkommer och tillhandahålles av ansvarig lärare.

Sidan uppdaterades 2022-07-14