Sociologi GR (A), Arbete – kritiska perspektiv, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Arbete – kritiska perspektiv, 7,5 hp

Sociology BA (A), Critical Perspectives on Work, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO118G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Arbete – kritiska perspektiv
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2021-05-24
 • Senast ändrad: 2022-10-31
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en teoretisk och empirisk orientering i den sociala och historiska konstruktionen av arbete, inklusive hur det moderna lönearbetet artikuleras med olika former av ojämlikhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
- beskriva utmärkande egenskaper hos det moderna lönearbetet
- beskriva hur den sociala och historiska konstruktionen av detta arbete präglar
moderna samhällen, inklusive
- beskriva hur denna konstruktion av arbete artikuleras tillsammans med olika
former av ojämlikhet

Innehåll

Kursen behandlar olika perspektiv på det moderna lönearbetet. Kritiska teorier om arbete behandlas jämte empiriska studier av arbete och subjektivitet. Fokus ligger på hur lönearbetet å ena sidan är en bestämd historisk och social konstruktion, men som å andra sidan tenderar att tas för given och naturaliseras. Denna konstruktion är central för moderna kapitalistiska samhällen och för de former av medvetande och kulturliv som uppstår inom dessa. Arbete artikuleras därmed tillsammans med olika former av ojämlikhet i ett intersektionellt samspel. Teoretiska perspektiv på arbete behandlas i kursens första del. I den andra delen av kursen behandlas empiriska studier av arbete som tar sin utgångspunkt i nämnda teoritraditioner.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på halvfart. Distanskurser ges med distansoberoende teknik. Studenten behöver tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen innehåller föreläsningar till varje text som läses under kursen.

Examination

1000: PM, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Hemtentamen, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alfonsson, Johan
 • Titel: Alienation och arbete
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Arkiv
 • Författare/red: Petersson McIntyre, Magdalena
 • Titel: Att älska sitt jobb
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Nordic Academic Press
 • Författare/red: Postone, Moishe
 • Titel: Time, labor, and social domination
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Författare/red: Wright, Melissa
 • Titel: Disposable women and other myths of global capitalism
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge

Artiklar kan tillkomma enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2022-07-14