Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Kriminologi GR (B), 30 hp

Criminology BA (B) 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR040G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-04-27
 • Fastställd: 2017-05-19
 • Senast ändrad: 2022-10-31
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna inom kriminologi som ett vetenskapligt område genom att ge kunskaper om viktimologi, brottsprevention utifrån ett drogperspektiv, vetenskaplig metod och uppsatsskrivande.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

För moment 1 Våld på mikro och makronivå
- Förklara begrepp och teorier om våld och våldsanvändning både på mikro
och makronivå
- Analysera och diskutera våld utifrån ett genusperspektiv
- Analysera frågeställningar kring olika typer av våld i samhället utifrån olika
kriminologiska teorier

För moment 2, Viktimologi
- Redogöra för viktimologins framväxt och dess grundläggande begrepp.
- Redogöra för viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier, samt visa på
förståelse för dess betydelse för brottsdrabbade.
- Diskutera de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet.
- Redogöra för och problematisera vilka olika konsekvenser utsatthet för brott kan
medföra.

För moment 3, Vetenskaplig teori och metod II
- Redogöra för grunderna i kvantitativa urvalsmetoder och i statistik.
- Tillämpa färdigheter i enkätkonstruktion och kunna utföra enklare statistiska
beräkningar i statistikprogrammet SPSS.
- Redogöra för kvalitativa datainsamlingsmetoder.
- Tillämpa färdigheter i intervjumetodik och kunna använda kvalitativ
innehållsanalys.

För moment 4, B-uppsats
- Formulera en kriminologisk frågeställning och besvara den genomen en
litteraturstudie.
- Tillämpa en kriminologisk referensram i en litteraturstudie.
- Granska kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar med fokus på design
och metod.
- Presentera och diskutera vetenskapligt material och genom vetenskapliga
argument försvara ett vetenskapligt arbete.

Innehåll

Kursen är indelat i fyra (4) moment. Varje moment har ett perspektiv av ålder, genus, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv.

Moment 1, Våld på mikro och makronivå (7,5hp) / Violence at the Micro and Macro Levels (7,5 credits)
Det inledande momentet behandlar olika typer av våld och olika grundläggande begrepp för att förstå våld och våldsbrott. Syftet med momentet är att studenten ska kunna problematisera våld och våldets plats i samhället utifrån olika kriminologiska teorier för att öka förståelsen för våld och våldsanvändning. Momentet fokuserar på våld både på mikro och makronivå och har ett särskilt fokus på genus i relation till våld. Momentet ämnar utrusta studenten med verktyg som möjliggör en kritisk granskning av våld utifrån ett genusperspektiv samt att kunna analysera olika typer av våld utifrån olika relevanta kriminologiska teorier. Våld och våldsbrott kommer att behandlas både på mikro och makronivå för att ge studenten en övergripande och fördjupad kunskap om våld i olika kontext.

Moment 2, Viktimologi (7,5hp) / Victimology (7,5 credits)
Det andra momentet innehållet kunskaper i viktimologins framväxt och betydelse. Studenten kommer att få kunskap i grundläggande begrepp inom viktimologi, viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier. Studenten kommer även att få en förståelse för vilken betydelse viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier har för de brottsdrabbade. Sambandet mellan att vara utsatt och att utsätta andra för brott kommer att diskuteras i momentet. Vidare innehåller momentet en beskrivning av de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet och vilken hjälp och stöd som finns för de som har varit utsatta för bott. Repetitiv rättvisa kommer därtill att belysas i momentet. Momentet innehåller också vilka konsekvenser utsatthet för brott kan medföra.

Moment 3, Vetenskaplig teori och metod II (7,5hp) / Theory and Method II (7,5 credits)
I det tredje momentet fördjupas kunskaperna i kvantitativ- och kvalitativ metod. I den första delen av momentet behandlas grunderna i urvalsmetoder och statistik. Fokus är på enklare statistiska beräkningar såsom central- och spridningsmått, Chi-2test, korrelationer samt t-test. I momentet ingår enkätkonstruktion och grundläggande kunskaper i statistikprogrammet SPSS. Vidare innehåller momentet att studenten ska skapa en enkät, samla in och analysera resultat samt att presentera resultatet i en kortare rapport. I den andra delen av momentet behandlas olika kvalitativa datainsamlingsmetoder med fokus på den semistrukturerade intervjun. I momentet ges kunskap i hur en kvalitativ intervju kan genomföras och hur en intervju kan analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Vidare innehåller momentet att studenten ska planera och genomföra en intervju samt analysera den med en innehållsanalys.

Moment 4, B-uppsats (7,5hp) / Thesis (7,5 credits)
I det avslutande momentet ingår att på ett vetenskapligt sätt kunna redogöra för och analysera en kriminologisk frågeställning i en uppsats. Studenten ska kunna använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt till vetenskaplig litteratur och kunna tillämpa ett kritiskt vetenskapligt skrivande. I momentet ingår att granska kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar utifrån design, metod samt validitet och reliabilitet. I momentet ingår det att studenten ska skriva en kriminologisk litteraturstudie och att genom vetenskapliga argument försvara uppsatsen. Momentet ger även en övning i att kunna tillämpa en kriminologisk referensram i ett vetenskapligt arbete.

Behörighet

Kriminologi GR (A), minst 22,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, föreläsningar, grupparbeten, seminarium samt obligatoriska examinationsseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning för respektive moment. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska

Examination

0500: Våld på mikro och makronivå, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Individuell hemtentamen

0600: Våld, genus och teori, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Individuell inlämningsuppgift

1100: Viktimologiska begrepp och teorier samt viktimiseringsprocessen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Salstentamen

1200: Brottsdrabbade i rättssystemet och konsekvenser av brott, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Gruppuppgift med obligatoriskt examinationsseminarium

3100: Kvantitativ metod, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Gruppuppgift med obligatoriskt examinationsseminarium

3200: Kvalitativ metod, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Individuell uppgift med obligatoriskt examinationsseminarium

4000: Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Gruppuppgift med obligatoriskt examinationsseminarium

För att erhålla godkänt slutbetyg i kursen krävs att alla delkurser är genomförda med ett godkänt resultat. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare: Barker, V.
 • Artikeltitel: Nordic vagabonds: The Roma and the logic of benevolent violence in the Swedish welfare state
 • Tidskrift: European Journal of Criminology
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/14/1/120-139
 • Författare/red: Edling, C., Rostami, A
 • Titel: Våldets sociala dimensioner
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Heber, A.
 • Artikeltitel: You thought you were Superman’: Violence, Victimisation and Masculinities
 • Tidskrift: British Journal of Criminology
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/57/1/61-78
 • Författare: Hillyard, P., & Tombs, S.
 • Artikeltitel: From ‘crime’ to social harm?
 • Tidskrift: Crime, Law, and Social Change
 • År/Volym/nr/sidor: 2007/48/9-25
 • Webbadress: https://doi.org/10.1007/s10611-007-9079-z
 • Kommentar: Kostnadsfritt via länk
 • Författare: Lövkrona, I., & Nilsson, G.
 • Artikeltitel: Vad är våld? Teoretiska och politiska perspektiv.
 • Tidskrift: Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/24/3-4/44-52.
 • Författare/red: Ray, L.
 • Titel: Violence and society
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage publications LTD
 • Författare: Skott, S.
 • Artikeltitel: Disaggregating Violence: Understanding the decline
 • Tidskrift: Journal of Interpersonal Violence
 • År/Volym/nr/sidor: 2019/Advanced online publication/ 1-25
 • Författare: Thapar-Björkert, S., Samelius, L., & Sanghera, G. S.
 • Artikeltitel: Exploring symbolic violence in the everyday: misrecognition, condescension, consent and complicity.
 • Tidskrift: Feminist Review
 • År/Volym/nr/sidor: 2016/112/1/144-162
Moment 2
 • Författare/red: Daigle, Leah, E.
 • Titel: Victimology. A Text/Reader
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Georgia State University: SAGE
 • Författare/red: Granström, G., & Mannelqvist, R.
 • Titel: Brottsoffer - Rättsliga perspektiv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 3
 • Författare/red: Gau, J.M.
 • Titel: Statistics for criminology and criminal justice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SAGE
 • Författare: Granheim, U. H., & Lundman B
 • Artikeltitel: Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness
 • Tidskrift: 2004/ 24/105–112
 • År/Volym/nr/sidor: Nurse Education Today
 • Författare/red: Pallant, J
 • Titel: SPSS Survival Manual
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Open University Press
 • Författare/red: Yin, R
 • Titel: Kvalitativ forskning från start till mål
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 4
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed)
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: American Psychological Association
 • Författare/red: Ridley, D (red)
 • Titel: The Litteratur Review. A step- by- step Guide for students
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Sage

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: American Psychological Association
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological Association
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: American Psychological Association
Moment 2
 • Författare/red: Backman, J
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Fredriksson, M., & Malm, U
 • Titel: Brottsoffrens rättigheter: I brottmålsprocessen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Nordstedts Juridik
 • Författare/red: Heber, A (red)
 • Titel: Viktimologisk forskning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 3
 • Författare/red: American Psychological Association
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed)
 • Upplaga: senaste
 • Förlag: American Psychological Association
 • Författare/red: Barmark, M & Djurfeldt, G (red)
 • Titel: Statistisk verktygslåda att förstå och förändra världen med siffror
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Davies, M., & Hughes, N.
 • Titel: Doing a successful research project using qualitative or quantitative methods
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave MacMillan
 • Författare/red: Jacobsen, D, I (red)
 • Titel: Hur genomför man undersökningar?- introduktion till samhällsvetenskapliga
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Trost, J & Hultåker, O
 • Titel: Enkätboken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar tillkommer

Sidan uppdaterades 2022-07-14