Historia GR (A), Historisk kriminologi: Rättsväsendets historia, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Historia GR (A), Historisk kriminologi: Rättsväsendets historia, 7,5 hp

History BA (A), Historical Criminology: History of the Judiciary, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI116G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Historisk kriminologi: Rättsväsendets historia
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2022-11-16
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om och problematisera rättsväsendets framväxt och utveckling från senmedeltiden till idag.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- kunna jämföra rättsväsendets utveckling mellan olika samhällen och tidsperioder,
- uppvisa förmåga att diskutera olika perspektiv på uppkomsten och utvecklingen av polis- och domstolsväsende samt kriminalvård
- uppvisa förmåga att kritiskt diskutera vilka syften och funktionssätt rättsväsendet har haft.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om rättsväsendets utveckling från senmedeltiden till idag. Ett särskilt fokus riktas mot polis- och fängelseväsendets uppkomst och utveckling. Kursen belyser förutom den offentliga kontrollapparatens utveckling även förändringar över tid i social kontroll och i social- och kriminalpolitik.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom deltagande i seminarier samt skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om inte särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Annika Sandén
 • Titel: Bödlar : liv, död och skam i svenskt 1600-tal
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Bokförlaget Atlantis
 • Kommentar: 355 sidor
 • Författare/red: Clive Emsley
 • Titel: Crime, Police, and Penal Policy
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: 298 sidor, finns även som e-bok
 • Författare: Jämte, J., Kelekay, J., Mulinari, L S., Sohl, L.
 • Artikeltitel: Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter
 • Tidskrift: Sociologisk forskning
 • År/Volym/nr/sidor: 57(3–4): 363–379
 • Författare/red: Robert Andersson & Roddy Nilsson
 • Titel: Svensk kriminalpolitik
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 334 sidor
 • Författare/red: Roddy Nilsson (red.) & Maria Vallström (red.)
 • Titel: Inspärrad : röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Nordic Academic Press
 • Kommentar: 400 sidor, finns även som e-bok
 • Författare/red: Ruth Wilson Gilmore
 • Titel: Change Everything: Racial Capitalism and the Case for Abolition
 • Upplaga: 2022
 • Förlag: Haymarket

Artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-07-14