Maskinteknik GR (C), Kontinuummekanik, 9 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Maskinteknik GR (C), Kontinuummekanik, 9 hp

Mechanical Engineering BA (C), Continuum Mechanics, 9 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MT085G
 • Ämne huvudområde: Maskinteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Kontinuummekanik
 • Högskolepoäng: 9
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
 • Fastställd: 2019-10-04
 • Senast ändrad: 2022-11-24
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska lära sig grundläggande begrepp och lösningsmetoder inom strömningsmekanik, samt metoder för matematisk modellering av problem inom kontinuummekaniken. Kursen syftar även till att utveckla studenternas färdigheter inom hållfasthetslära. Vidare är syftet att studenterna ska erhålla insikter om hur man löser olika typer av ingenjörsmässiga problem inom kontinuummekaniken.

Lärandemål

Vid avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara grundläggande begrepp inom strömningsmekanik;
- lösa standardproblem inom strömningsmekanik analytiskt;
- förklara begreppet spänningskoncentration;
- lösa standardproblem med spänningskoncentration;
- använda lösningsmetoder inom kontinuummekaniken och ta hänsyn till deras begränsningar;
- lösa problem inom hållfasthetslära och strömningsmekanik med hjälp av kommersiell mjukvara på ett ingenjörsmässigt sätt; och
- genomföra validering/rimlighetsbedömning av erhållna resultat.

Innehåll

Introduktion till strömningsmekanik med momenten statik, kinnematik, Bernoullis ekvation samt flöde kring kroppar och utveckling inom hållfasthetslära med momenten spänningskoncentration och brottmekanik. Matematiska modeller för att beskriva olika processer och fenomen inom kontinuummekaniken. Modellering av problem inom hållfasthetslära och strömningsmekanik. Problem löses både analytiskt och med hjälp av datorsimuleringar i kommersiell mjukvara.

Behörighet

Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp. Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 6 hp. Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära, 6 hp. Fysik GR (B), Mekanik II, 6 hp. Energiteknik GR (B), Termodynamik, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar/övningar, laborationer och handledning av projektuppgift.

Examination

L100: Laboration, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Redovisningar presenteras i loggbok.

P100: Projektuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Genomförs i grupp.

T100: Skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För att få ett godkänt slutbetyg på kursen skall alla delmomenten ovan vara godkända. Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av hur väl respektive delmoment klarats av.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi
 • Titel: Introduction To Fluid Mechanics
 • Upplaga: SI-version
 • Förlag: John Wiley Sons
 • Kommentar: ISBN 9780470902158

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hugh Young, Roger Freedman
 • Titel: University Physics with Modern Physics
 • Förlag: Pearson
 • Författare/red: Olsson Karl-Olof
 • Titel: Maskinelement
 • Upplaga: 2
 • Förlag: Liber AB
 • Författare/red: Per Gradin, Lisbeth Hellström
 • Titel: Kompendium i hållfasthetslära
 • Förlag: Miun, vaktmästeriet

Sidan uppdaterades 2022-07-14