Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 1, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 1, 7,5 hp

Archival and Information Science BA (A), Registration and Records Management 1, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK049G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Registrering och dokumenthantering 1
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2022-11-24
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om registrering och dokumenthantering ur ett verksamhetsperspektiv.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för registratorns roll och yrkets utveckling i relation till samhällets digitalisering
- Redogöra för principer för registrering, diarieföring, metadatahantering i dokument- och ärendehanteringssystem
- Värdera kvalitet på klassificering och registrering ur ett sökbarhets- och tillgängliggörandeperspektiv

Innehåll

- organisationslära, organisations- och verksamhetsutveckling
- yrkets utveckling
- grundläggande principer för registrering, klassificering och diarieföring
- grundläggande metadatahantering
- tillgängängliggörande och sökbarhet

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier.

Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

I102: Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

L101: Laboration 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

S101: Seminarie 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs behövs dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK010G och AK036G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bruzelius, Lars H och Skärvad, Per-Hugo
 • Titel: Integrerad organisationslära
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur Lund
 • Författare/red: Burell, Mats och Sjögren, Carina
 • Titel: Information i verksamhet och arkiv - Regler och standarder med digitalt perspektiv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Föreningen för arkiv & informationsförvaltning, Stockholm
 • Författare/red: Ewa Larsson
 • Titel: Måste jag diarieföra det här? en handbok om regler och rutiner i ärenderegistrering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SKL Kommentus AB
 • Författare/red: Johan Eriksson
 • Titel: Öppna myndigheten, information och ärenden i e-förvaltningen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SKL Kommentus AB
 • Kommentar: Ingår i flera delkurser i kurspaketet
 • Författare/red: Sahlén, Tom
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor
 • Förlag: Näringslivets arkivråd, 2016
 • Kommentar: Används i flera delkurser i kurspaketet

Referenslitteratur

 • Författare/red: Kallberg, Maria
 • Titel: Shaping a profession? A new professional context and changing status for registrars in Sweden.
 • Kommentar: Journal, Records Management Journal, 23 (3), 177-190. 2013
Ett urval av lämpliga artiklar om maximalt 200 sidor kan tillkomma

Sidan uppdaterades 2022-07-14