Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 fup

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 fup

Chemistry 2 for the Introductory Year of Science, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KE005X
 • Ämne huvudområde: Kemi
 • Nivå: Behörighetsgivande utbildning
 • Namn (inriktning): Baskurs 2 i kemi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2013-10-30
 • Senast ändrad: 2022-11-29
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper och förståelse i kemi, så att studenten efter genomgången kurs kan följa högskoleundervisning där förkunskapskravet är Kemi 2 från gymnasiet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- förklara innebörden av begreppet kemisk jämvikt och kunna räkna på enklare jämviktsproblem
- förklara i termodynamiska termer vad som gör en kemisk reaktion möjlig, samt beskriva hur reaktionshastighet kan påverkas
- beskriva miljökemiska processer
- ställa upp balanserade reaktionsformler och använda dessa för kvantitativa beräkningar
- beskriva de vanligaste klasserna av organiska molekyler och deras egenskaper
- beskriva byggstenarna som ingår i biomolekyler och deras funktioner i kroppen
- beskriva huvuddragen av människans ämnesomsättning och det genetiska informationsflödet
- beskriva enklare extraktions-, separations- och detektionsmetoder inom analytisk kemi
- utföra grundläggande kemiskt laboratoriearbete utifrån givna föreskrifter, samt planera, genomföra, utvärdera och redovisa kemiska experiment

Innehåll

Delmoment 1, 3 hp: behandlar främst kemiska reaktioner och kemisk jämvikt.
Delmoment 2, 3 hp: behandlar främst grundläggande organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder.

Obligatorisk laborationsdel om 1,5 hp som ansluter till delmomentens innehåll.

Behörighet

Kemi BE, Baskurs 1 i kemi.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och övningar samt obligatoriska laborationsmoment.

Examination

L101: Laboration med skriftlig rapport, 1,5 fup
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
För att få göra laborationerna krävs att en säkerhetsdugga genomförts med godkänt resultat.

T101: Skriftlig tentamen, 3,0 fup
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

T201: Skriftlig tentamen, 3,0 fup
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av hur väl lärandemålen klarats av.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hans Boren, Monika Larsson, Birgitta Lind, Johanna Lundström, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist
 • Titel: Kemiboken 2
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Sidan uppdaterades 2022-07-14