Industridesign GR (A), Produktsemiotik, 4,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Industridesign GR (A), Produktsemiotik, 4,5 hp

Industrial Design BA (A), Product Semiotics, 4.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IU146G
 • Ämne huvudområde: Industridesign
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Produktsemiotik
 • Högskolepoäng: 4,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Design 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2017-10-17
 • Senast ändrad: 2022-12-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten god förståelse för hur produkters upplevelsemässiga och kommunikativa aspekter kan analyseras, beskrivas och förstås utifrån ett semiotiskt synsätt. Även att stärka studentens förmåga att i praktiskt designarbete kunna tillämpa dessa aspekter.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- analysera produkter ur ett produktsemiotiskt perspektiv
- i analys benämna aktiva koder i interaktionen människa - artefakt.
- tillämpa produktsemiotikens teoretiska grunder i praktiskt designarbete
- använda personas och imageboards som verktyg i en designprocess
- på ett självständigt och experimenterande sätt undersöka olika designlösningar för specifika målgrupper och sammanhang kopplat till ett varumärke

Innehåll

- Introduktion i ämnesområdet och historisk orientering.
- Perception och koder. Hur människan tolkar och förstår med hjälp av sina sinnen.
- Produktsemiotisk teori.
- Produktsemiotisk analys.
- Funktionalitet, användbarhet och tillfredsställelse.
- Målgruppsanalys, personas och imageboard.
- Varumärkesanalys.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, workshops samt teoretiska och praktiska självstudier.

Examination

I200: Inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P200: Presentation av designarbete, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod IU037G.

Kursen ersätter IU131G och IU104G.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Anders Warell
 • Titel: Design Syntactics: A Functional Approach to Visual Product Form Theory, Models, and Methods. Göteborg: Chalmers University of Technology. ISBN/ISSN: 91-7291-101-8
 • Webbadress: https://www.researchgate.net/publication/294693433_Design_syntactics_A_functional_approach_to_visual_product_form_theory_models_and_methods
 • Kommentar: Anders Warell, (2001). Design Syntactics: A Functional Approach to Visual Product Form Theory, Models, and Methods. Doktorsavhandling.
 • Författare/red: Anders Warell
 • Titel: Towards a therory-based method for evaluation of visual form syntactics.
 • Webbadress: http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/conferences/cd_donotopen/adc/final_paper/222.pdf
 • Författare/red: Anna Westholm
 • Titel: Produktsemiotik idag. En bred genomlysning av ämnet produktsemiotik.
 • Webbadress: http://konstfack.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:609880
 • Författare/red: Sara Ilstedt Hjelm
 • Titel: Semiotics in product design.
 • Webbadress: http://cid.nada.kth.se/pdf/CID-175.pdf
 • Författare/red: Susann Vihma
 • Titel: Design Semiotics in Use
 • Webbadress: ISBN: 978-952-60-0000-8

Litteratur som kompletterar de olika delkurserna kan väljas av ansvarig lärare.
Kurskompendium tillhandahålles av undervisande lärare.

Sidan uppdaterades 2022-07-14