Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 2, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 2, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (A), Registration and Records Management 2, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK050G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Registrering och dokumenthantering 2
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2022-12-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade och tillämpade kunskaper om registrering och dokumenthantering ur ett verksamhets- och professionsperspektiv.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- Förstå registratorns roll som systemförvaltare
- Upprätta en diarieplan
- Utvärdera och kravställa verksamhetssystem
- Ge hjälp och råd vid registrering och handläggning av nya ärenden och handlingar
- Genomföra registrering av allmänna handlingar
- Hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar

Innehåll

- Verksamhetssystem och databaser
- Systemförvaltning
- Styrning och kvalitetssäkring för dokumenthantering
- Modellering och utveckling av diarieplan
- Dokumenthanteringens livscykel

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier.

Examination

L101: Laboration 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L201: Laboration 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

S102: Seminarium med muntlig och skriftlig redovisning, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs behövs dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK010G och AK037G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Eriksson, Johan
 • Titel: Öppna myndigheten, information och ärenden i e-förvaltningen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SKL Kommentus
 • Kommentar: Ingår i flera delkurser i kurspaketet.
 • Författare/red: Holmberg, Annika
 • Titel: Vilse i arkivet? Handbok i kommunal dokumenthantering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SKL Kommentus
 • Författare/red: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) & Riksarkivet
 • Titel: Vägledning för processorienterad informationskartläggning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Riksarkivet
 • Titel: RA-FS 2008:4 Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: ISSN 0283-2941
 • Författare/red: Riksarkivet
 • Titel: Redovisa verksamhetsinformation: Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Skrifter för offentlig förvaltning 2012:1
 • Författare/red: Sahlén, Tom
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Näringslivets arkivråd, 2016
 • Kommentar: Används i flera delkurser i kurspaketet.

Sidan uppdaterades 2022-07-14