Fotografi GR (A), Ljus och form, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Fotografi GR (A), Ljus och form, 7,5 hp

Photography BA (A), Light and Form, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT031G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ljus och form
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-01-25
 • Fastställd: 2019-04-05
 • Senast ändrad: 2022-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursens syfte är att studera de grundläggande principerna för fotografisk belysning. Kursen kommer att introducera studenter till typiska belysningssituationer och metoder för att hantera och formge ljus.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- mäta ljusmängd
- beskriva ljuskvalitet
- applicera grundläggande kunskaper om belysning för fotografi
- använda grundläggande färgteori
- använda fotografisk belysningsutrustning

Innehåll

Kursen belyser:
- Artificiell och naturlig belysning
- Belysningsteori
- Ljusmodifiering
- Färgteori
- Professionell belysningsteknik
- Kamerainställningar

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

I101: Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I201: Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I301: Inlämningsuppgift 3, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

W100: Workshops, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda det kända källhanteringssystemet APA-Style.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lavine, Joe and Bartholomew, Brad
 • Titel: Lighting for Photographers: An Introductory Guide to Professional Photography
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Focal Press

Referenslitteratur

 • Författare/red: Chris Knight
 • Titel: The Dramatic Portrait: The Art of Crafting Light and Shadow
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Rocky Nook
 • Författare/red: Fil Hunter, Paul Fuqua, Steven Biver
 • Titel: Light Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Focal Press
 • Författare/red: Lindsay Renee Adler, Erik Valind
 • Titel: Shooting in Sh*tty Light: The Top Ten Worst Photography Lighting Situations and How to Conquer Them
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Peachpit Press

Sidan uppdaterades 2022-07-14