Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Introduktion till arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Introduktion till arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (A), Introduction to Archives and Information Science, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK048G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till arkiv- och informationsvetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2023-01-09
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i registrering och dokumenthantering ur ett nationellt och internationellt perspektiv, en förutsättning för vidare studier i ämnet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- tillämpa grundläggande teori, begrepp, definitioner och standarder inom registrering och dokumenthantering
- redogöra för och reflektera kring informationsförvaltningens syfte och uppgifter idag och i ett historiskt perspektiv
- beskriva det svenska arkivväsendets framväxt, organisation och uppgifter
- redogöra för internationella likheter och olikheter inom registrering och dokumenthantering

Innehåll

- Grundläggande arkiv- och informationsteori, begrepp och definitioner
- Förvaltningshistorik
- Informationsförvaltningens syften och organisation i organisationer och samhälle
- Det svenska arkivväsendets framväxt och organisation
- Internationella förhållanden och standarder

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier.

Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

I101: Skriftlig inlämningsuppgift 1 med muntlig presentation, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I202: Skriftlig inlämningsuppgift 2, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

L101: Laboration med skriftlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs behövs dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK024G, AK010G, AK015G, AK035G eller AK044G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Anneli Sundqvist
 • Titel: Arkiv- och Informationsvetenskap, Formuleringen av en vetenskaplig disciplin. In P. Höij (Ed.), Information, förvaltning och arkiv - en antologi (Arkiv i Norrland 20) (pp. 8-31
 • Förlag: Landsarkivet i Härnösand.
 • Kommentar: Tillhandahålls i kursen
 • Författare/red: Anneli Sundqvist
 • Titel: Det svenska föreningslivet och dess arkiv
 • Förlag: SVAR, Ramsele
 • Kommentar: Tillhandahålls i kursen
 • Författare/red: Eriksson, Johan
 • Titel: Öppna myndigheten, information och ärenden i e-förvaltningen
 • Förlag: SKL Kommentus, Stockholm
 • Kommentar: Ingår i flera kurser inom kurspaketet
 • Författare/red: Geijer, U., Lenberg, E., & Lövblad, H
 • Titel: Arkivlagen, en kommentar
 • Förlag: Norstedts juridik.
 • Författare/red: Sahlén, Tom
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor.
 • Förlag: Näringslivets arkivråd, Stockholm
 • Kommentar: Ingår som litteratur i flera kurser inom kurspaketet
 • Författare: Thomassen, Theo
 • Artikeltitel: A First Introduction to Archival Science
 • Tidskrift: 2001/1/4, 373-385.
 • År/Volym/nr/sidor: Archival Science
 • Kommentar: Tillgänglig från bibliotekets databaser
Ca 100 sidor artiklar kan tillkomma

Sidan uppdaterades 2022-07-14