Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (A), Archival Regulations, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK045G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Lagstiftning och förvaltningskunskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2023-05-24
 • Giltig fr.o.m: 2023-06-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap i rättsvetenskap. Kursen syftar även till att ge grundläggande juridisk kunskap för att kunna praktiskt verka inom området arkiv- och dokumenthantering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra för det svenska rättsystemets principer, uppbyggnad och centrala juridiska termer
- använda och tillämpa olika typer av rättskällor
- redogöra skriftligen för delar av lagstiftning inom informationsförvaltning

Innehåll

- Grundläggande rättskunskap
- Lagstiftning och informationsförvaltning
- Rättsinformatik

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av inspelade föreläsningar och ett obligatoriskt rättsseminarium som hålls via Internet. Resterande del utgörs av självstudier genom inläsning av litteratur. Kursen examineras genom ett obligatoriskt deltagande i ett rättsseminarium och en webbexamination. Undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och Internetuppkoppling.

Examination

S108: Rättsseminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

W100: Webbexamination, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för student.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs behövs dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK024G eller AK016G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Integritetsskyddsmyndighetens hemsida
 • Kommentar: Elektronisk resurs
 • Författare/red: Bohlin Alf
 • Titel: Offentlighetsprincipen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Juristförlaget
 • Författare/red: Geijer Ulrika, Lenberg Eva & Lövblad Håkan
 • Titel: Arkivlagen, En kommentar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Norstedts Juridik
 • Författare/red: Rikard Karlsson Alverhill
 • Titel: Dataskyddsförordningen (GDPR) för offentlig sektor : en introduktion
 • Upplaga: 1
 • Förlag: Studentlitteratur AB

Artiklar om ca 100 sidor kan tillkomma

Sidan uppdaterades 2022-07-14