Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 1, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 1, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (A), Document Management 1, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK046G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Dokumentstyrning 1
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2023-05-24
 • Giltig fr.o.m: 2023-06-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om arkiv- och dokumenthantering ur ett verksamhetsperspektiv. Kursen utgår från handlingars och dokuments tillkomst och hur verksamheten ska organiseras för att hantera detta.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- med hjälp av relevanta modeller och internationella standarder genomföra en organisations- och verksamhetsanalys och dokumentflödesanalys i en organisation
- värdera information och genomföra en bevarande- och gallringsutredning för en vald process
- upprätta verksamhetsbaserad arkivredovisning
- redogöra skriftligen för principer för datafångst, registrering, diarieföring, metadatahantering i dokument- och ärendehanteringssystem

Innehåll

- organisationslära, organisations- och verksamhetsanalys
- dokumentflödesanalys och verksamhetsbaserad arkivredovisning
- värderings- och gallringsmetodik
- grundläggande metadatahantering
- principer för registrering, klassificering och diarieföring

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, metod- och gruppövningar samt laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Huvuddelen av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling, tillgång till webbkamera och headset.

Examination

I103: Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

I202: Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L102: Laboration, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs behövs dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.
Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK024G och AK025G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Revidering av Riksarkivets bevarande- och gallringspolicy, Bevarande av nutiden. Slutrapport
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Riksarkivet
 • Kommentar: Elektronisk resurs
 • Titel: Vägledning för processorienterad informationskartläggning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet
 • Kommentar: Elektronisk resurs
 • Författare/red: Bruzelius, Lars H & Skärvad, Per-Hugo
 • Titel: Integrerad organisationslära
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Burell, M., och Sjögren, C.
 • Titel: Information i Verksamhet och arkiv.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Livonia Print, Riga
 • Författare: Cook, T.
 • Artikeltitel: ‘We Are What We Keep; We Keep What We Are’: Archival Appraisal Past, Present and Future
 • Tidskrift: Journal of the Society of Archivists
 • År/Volym/nr/sidor: 2011, 32:2, s.173-189
 • Kommentar: Elektronisk resurs.
 • Författare/red: Edquist, Samuel
 • Titel: Att spara eller inte spara: De svenska arkiven och kulturarvet 1970-2010
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Kph Trycksaksbolaget AB, Uppsala (kan förmedlas via Institutionen för ABM, Uppsala universitet, men finns även tillgänglig som elektronisk resurs)
 • Kommentar: Elektronisk resurs
 • Författare: Europeiska Kommissionen
 • Artikeltitel: Europeiskt ramverk för digital förvaltning - EIF
 • År/Volym/nr/sidor: Senaste.
 • Webbadress: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework-detail
 • Kommentar: Elektronisk resurs (hämtad 2023-05-19).
 • Författare: Fredriksson, B.
 • Artikeltitel: Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri
 • Tidskrift: Arkiv, Samhälle och Forskning
 • År/Volym/nr/sidor: 2003:2, s. 21-58
 • Kommentar: Elektronisk resurs.
 • Författare/red: Larsson Ewa
 • Titel: Måste man diarieföra det här? En handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Kommentus
 • Författare: Murtha Baca (red)
 • Artikeltitel: Introduction to Metadata
 • Tidskrift: Getty Publications
 • Kommentar: Elektronisk resurs
 • Författare: Myndigheten för digital förvaltning, DIGG
 • Artikeltitel: Svenskt ramverk för digital förvaltning
 • År/Volym/nr/sidor: Senaste.
 • Webbadress: https://www.digg.se/ovrigt/soksida?query=Svenskt+ramverk+f%C3%B6r+digital+samverkan
 • Kommentar: Elektronisk resurs (hämtad 2023-05-19).
 • Författare: Riksarkivet
 • Artikeltitel: Information om Verksamhetsbaserad arkivredovisning
 • År/Volym/nr/sidor: Senaste.
 • Webbadress: https://riksarkivet.se/verksamhetsbaserad-arkivredovisning
 • Kommentar: Elektronisk resurs (hämtad 2023-05-19).
 • Författare/red: Sahlén, Tom
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Näringslivets arkivråd, Stockholm
 • Författare/red: Swedish Standard Institute
 • Titel: ISO 23081:1-2017 Information och dokumentation - Dokumenthantering (Records management) - Metadata för verksamhetsinformation - Del 1: Principer
 • Kommentar: Elektronisk resurs via e-nav SIS standard, Sambibliotekets databaser

Ca 50 sidor artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-07-14