Programmet för personal och arbetslivsfrågor

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Programmet för personal och arbetslivsfrågor, 140/160 hp

Human Resource Management and Labour Relations

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPALM
  • Diarienummer: 40/02 00114
  • Högskolepoäng: 140/160
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2006-08-25

Syfte

Utbildningen ska utveckla studentens förmåga att följa den ämnesorienterade kunskapsutvecklingen samt förmågan att kritiskt bedöma och tillämpa sådan kunskap för uppgifter i arbetsområdet organisation och ledarskap samt allmänt personalledande arbete i företag och organisationer.

Lärandemål

Utbildningen ska ge en bred bas för arbets- och personalledande uppgifter och därvid förmedla grundläggande och tillämpningsinriktade kunskaper med utgångspunkt i programmets huvudämnen samt ämnena företagsekonomi och arbetsrätt.

Innehåll

Programmets terminer 1 – 3 omfattar studier på A-nivå i ämnena sociologi, psykologi och företagsekonomi med programprofilerade inslag av vilka bör nämnas ledarskap/entreprenörskap (sociologi), organisationspsykologi (psykologi) och personalekonomi (företagsekonomi).

Vidare omfattar programmets terminer 4 – 5 fördjupade ämnesstudier på B-nivå i ämnena sociologi och psykologi med profilering mot organisationsteori och arbetsmarknad/arbetsliv (sociologi) respektive arbets- och organisationspsykologi (psykologi). I denna del av programmet behandlas också moment av tillämpning mot personalområdet som rekrytering och urval, personalutveckling, arbets- och organisationsutformning, förändringsledning och belöningssystem. Likaså behandlas färdighetsinriktade moment som samtals- och intervjuteknik, förhandling och konflikthantering, gruppdynamiska övningar och framträdande.

Termin 6 omfattar studier i arbetsrätt, 10 poäng, och projektarbete/praktik, 10 poäng.

Programmet avslutas med studier på C/D nivå i endera av ämnena sociologi och psykologi. På C- och D nivå av ämnesstudierna ingår uppsatsarbete, 10 poäng på resp nivå.

Behörighet

Dokumenterad arbetslivserfarenhet, sammantaget ett år.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet ger en studiegång till filosofie kandidat- eller filosofie magisterexamen med psykologi eller sociologi som huvudämne.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Spärrar i utbildningen anges i kursernas respektive kursplaner.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och fallstudier.

Examination sker individuellt i skriftlig och muntlig form. Som betyg används Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Examensbenämning

Filosofie magisterexamen
Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Utbildningen bedrivs vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Under studietiden kan kursernas inriktning, innehåll, poängfördelning samt placering i
tiden genomgå smärre förändringar.

Programmet för personal och arbetslivsfrågor, 140/160 poäng är inrättat av Högskolan i Östersund och utbildningsplanen är fastställd av linjenämnden för Programmet för personal- och arbetslivsfrågor 1992-05-22. Utbildningsplanen är reviderad av Grundutbildningsrådet inom Humanvetenskapliga huvudområdet vid Mitthögskolan 2002-02-18, från och med 2005-01-01 Mittuniversitetet.

Sidan uppdaterades 2021-12-07