Sportteknologi - Innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Sportteknologi - Innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser, 120 hp

Innovative Product Design within Sports Technology and Tech Adventure

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TIPUK
  • Diarienummer: MIUN 2006/196
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2007-08-13
  • Giltig fr.o.m: 2005-08-01

Syfte

.

Lärandemål

Utbildningen är tvärvetenskaplig och ska ge studenterna förmåga att utveckla metoder och strategier, kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerad produkt- och processutveckling inom området ”människa – teknik” interaktion och då speciellt inriktat mot sport.
Utbildningsprogrammet skall ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Innehåll

År 1
Matematik A, Introduktion till analys A. 5p
Vårdvetenskap A, Människans anatomi och fysiologi, 5p
Maskinteknik A, Modell- och prototypframtagning, 5p
Maskinteknik A, Projektledning/projekthantering, 5p
Datavetenskap A, Mobila Internettjänster, 5p
Kvalitetsteknik A, Kundfokuserad produktutveckling, 5p
Matematik X, Matematik, baskurs C, 5p (Kan ej ingå i examen)
Maskinteknik A, Introduktion till upplevelseteknologi, 5p
Övrigt ämne A, Kommunikation och informationsteknik, 5p

År 2
Maskinteknik A, Teknisk utveckling inom elitidrott, 5p
Maskinteknik A, Design och virtuella prototyper, 10p
Maskinteknik A, Belastningsanalys, 5p
Maskinteknik A, Biomekanik, 5p
Maskinteknik B, Tillämpad mätteknik, 5p
Matematik A, Analys II, 5p
Företagsekonomi A, Industriell ekonomi, 5p

År 3
Maskinteknik C, Innovativ produktutveckling, 5p
Examensarbete C, Examensarbete, 10p
Maskinteknik C, Datorstödd dimensionering, 5p
Kvalitetsteknik B, Försöksplanering, 5p
Maskinteknik C, Konstruktionsoptimering, 5p
Maskinteknik B, Tillämpad biomekanik, 5p
Matematik A, Linjär algebra och matematisk statistik, 5p

Behörighet

Kravet på Matematik D ersätts av Matematik C.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningen är tvärvetenskaplig och ska ge studenterna förmåga att utveckla metoder och strategier, kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerad produkt- och processutveckling inom området ”människa – teknik” interaktion och då speciellt inriktat mot sport. Detta omfattar förutom design av sportrelaterad utrustning för såväl motionärer som elitidrottare, även design av handikapphjälpmedel samt design av skydds- och säkerhetsutrustning i samband med sportutövning. I detta ingår designmetodik speciellt riktad mot tillämpningar där interaktionen mellan människa och teknik är särskilt accentuerad. Utbildningsprogrammet skall ge grundläggande kunskaper i belastnings- och rörelseanalys, mobila Internettjänster, projektledning, biomekanik, kvalitetsteknik och försöksplanering, design och virtuella prototyper, fysiologi och anatomi, produktutveckling samt optimering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Krav som ställs för att gå vidare till de olika kurserna i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Även distribuerade, flexibla utbildningsformer kan förekomma. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete.
Betyg sätts på varje kurs i programmet, för betygsskala se respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Övrig information

Utbildningen syftar till att ge studenterna en förmåga att se helheter och att tänka i nya banor inom området ”människa – teknik” interaktion. Arbetsområdena spänner över ett brett fält, förutom arbetsuppgifter inom traditionell produktutveckling kan även nämnas: produktutveckling av outdoor-produkter, projektledare inom upplevelserelaterade verksamheter, beställare av tjänster och produkter inom upplevelsesegmentet, produktutveckling av handikapphjälpmedel samt produktutveckling av sportrelaterad utrustning och skydd.

Sidan uppdaterades 2021-12-07