Utbildningsplan för:

Ekonomprogram, 180 hp

BSc Programme in Business and Economics

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SEKOG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: Miun 2007/1088
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2016-07-01
  • Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en kunskapsgrund för kvalificerat arbete med ekonomisk inriktning främst inom näringslivet men även inom övriga samhällssektorer där kvalificerad ekonomisk kompetens behövs.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8§ samt Högskoleförordningen, bilaga 2, har Ekonomprogrammet följande lärandemål:

Efter genomförd utbildning ska studenten:

- Visa kunskap och förståelse inom ekonomiämnenas samtliga delområden, samt
fördjupade kunskaper inom en vald specialisering. Inom den valda
fördjupningsinriktningen skall studenten även tillägna sig grundläggande
kunskaper om det aktuella forskningsläget.

- Visa färdigheter i att självständigt kunna identifiera, formulera och lösa
ekonomivetenskapliga problem, samt i att effektivt kunna genomföra sådana
arbetsuppgifter som ekonomer förväntas behärska i dagens föränderliga
näringsliv.

- Ha förmåga att genomföra eget utvecklingsarbete där nödvändig ämneskunskap
integreras på vetenskapligt sätt för att lösa komplexa problem, samt både
muntligt och skriftligt kunna redogöra för sina bedömningar, slutsatser och
rekommendationer.

Innehåll

År 1 och 2
Under de två första åren ingår grundläggande kurser i företagsekonomi,
nationalekonomi, statistik och juridik. De grundläggande kurserna ges såväl på Campus Sundsvall som Campus Östersund

Termin 1
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Termin 2
Nationalekonomi GR (A), 30 hp

Termin 3
Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp
Juridisk översiktskurs GR (A), 15 hp

Termin 4

Under termin 4 väljs huvudområde.

Företagsekonomi som huvudområde:
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp

alternativt
Nationalekonomi som huvudområde:
Nationalekonomi GR (B), 30 hp

År 3
Under tredje året sker en specialisering inom vald inriktning och innefattar också ett självständigt arbete/kandidatuppsats om 15 hp. Stor vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. Detta sker bland annat genom att studenter ges möjlighet till projektarbeten, och i vissa fall praktik från näringslivet och övriga samhällssektorer. Gästföreläsare från näringslivet och övriga samhällssektorer är även ett vanligt inslag i utbildningen. I utbildningen ingår även examensarbeten som är relaterade till näringslivet och övriga samhällssektorer.

REDOVISNING OCH REVISION (Campus Sundsvall och Campus Östersund)
Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom det rubricerade området och vänder sig främst till dig som planerar att arbeta med kvalificerade redovisnings- och revisionstjänster. Under utbildningen erbjuds anpassad praktik på företag eller organisationer i regionen. Inriktningen ger en god grund för blivande revisorer och ekonomiadministratörer i högre befattningar i första hand i företag, men den ger också en god grund för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar.

Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Termin 6
Juridik GR (A), Beskattningsrätt, 15 hp
Juridik GR (A), Handelsrätt I, 15 hp


MARKNADSFÖRING OCH MANAGEMENT (Campus Sundsvall)
Inriktningen ger fördjupade kunskaper om marknadsföring, organisation och ledarskap på en global marknad, samt god förståelse för globaliseringens
strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. Utbildningen behandlar betydelsen av tvärkulturell kompetens och personliga relationer samt reglering, rådgivning och försäljning av finansiella tjänster och försäkringslösningar. Specialiseringen ger en god grund för internationellt orienterade befattningar såsom företagsledning, marknadsföring och försäljning.
Denna inriktning kan komma att läsas tillsammans med utbytesstudenter från andra länder och följaktligen kan undervisning ske på engelska.

Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer, 15 hp
Företagsekonomi GR (C), Transformativt ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar, 15 hp

Termin 6
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp


MARKNADSFÖRING OCH ORGANISATION I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV (Campus Östersund)
Inriktningen ger fördjupade kunskaper om marknadsföring, organisation och ledarskap på en global marknad, samt god förståelse för globaliseringens
strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. Utbildningen behandlar betydelsen av kulturell kompetens och
personliga relationer vid internationell marknadsföring och utländska affärsförhandlingar. Specialiseringen ger en utmärkt grund
för internationellt orienterade befattningar med kommersiellt innehåll såsom företagsledning, marknadsföring och försäljning.
Denna inriktning kan komma att läsas tillsammans med utbytesstudenter från andra länder och följaktligen kan undervisning ske på engelska (termin 5).

Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Ledarskap och organisationskultur, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Internationell marknadsföring, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Termin 6
Alt 1: Valfria kurser, 30 hp
Alt 2: Juridik GR (A) Beskattningsrätt, 15 hp samt Juridik GR (A) Handelsrätt I, 15 hp
Alt 3: Valfri kurser motsvarande 15 hp och Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 15 hp


MARKNADSFÖRING OCH UPPLEVELSER INOM TURISTNÄRINGEN (Campus Östersund)
Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom varumärke och marknadsföring samt god förståelse för upplevelseindustrin strategiska och praktiska implikationer för främst turistföretag samt andra organisationer. Utbildningen behandlar betydelsen av varumärken och personliga relationer vid marknadsföring inom turistnäringen samt upplevelseindustrins möjligheter och utmaningar . Specialiseringen ger en utmärkt grund för befattningar med kommersiellt innehåll såsom
marknadsföring och försäljning inom turistindustrin.
Denna inriktning kan komma att läsas tillsammans med utbytesstudenter från andra länder och följaktligen kan undervisning ske på engelska (termin 6).

Termin 5
Valfria kurser, 15 hp
Handelsrätt 2, 15 hp

Termin 6
Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp


FINANSIERING (Campus Sundsvall)
Inriktningen ger fördjupade kunskaper om finansiella institutioner och marknader. Vidare studeras centralbankens roll och dess skötsel av penningpolitik, nationellt såväl som internationellt. Dessutom studeras relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi och portföljmanagement, liksom företags möjligheter att anskaffa riskkapital och investerares behov av att minimera sitt risktagande. Inriktningen fokuserar bank- och försäkringsbranschen, innefattande bland annat reglering, rådgivning och försäljning av finansiella tjänster och försäkringslösningar. Inriktningen ger också spetskompetens i projektledning och i att utveckla goda relationer med affärspartners inom den finansiella sektorn. Utbildningen genomförs i nära samarbete med företrädare för banker och försäkringsbolag.
Delar av denna inriktning kan komma att läsas tillsammans med utbytesstudenter från andra länder och följaktligen kan undervisning ske på engelska.

Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Affärsrelationer, 15 hp
Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp

Termin 6
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp


FINANSIERING (Campus Östersund)
Inriktningen ger fördjupade kunskaper om finansiella institutioner och marknader
samt monetär teori. Vidare studeras centralbankens roll och dess skötsel av
penningpolitik, nationellt såväl som internationellt. Dessutom studeras relevanta
och aktuella teorier inom finansiell ekonomi och portföljmanagement, liksom
företags möjligheter att anskaffa riskkapital och investerares behov av att minimera
sitt risktagande. Inriktningen ger också spetskompetens i projektledning och i att
utveckla goda relationer med affärspartners inom den finansiella sektorn.
Utbildningen genomförs i nära samarbete med branschfolk från banker,
försäkringsbolag och fondkommissionärer. Denna inriktning kan komma att läsas tillsammans med utbytesstudenter från andra länder och följaktligen kan undervisning ske på engelska (termin 5).

Huvudområde i inriktningen kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, beroende på vilket val som gjorts i termin 4.

Inriktning huvudområde företagsekonomi

Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Termin 6
Alt 1. Nationalekonomi GR (B), 30 hp
Alt 2. Juridik GR (A) Beskattningsrätt, 15 hp samt Juridik GR (A) Handelsrätt I, 15 hp
Alt 3. Valfria kurser motsvarande 15 hp och Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 15 hp


Inriktning huvudområde nationalekonomi:

Termin 5
Nationalekonomi GR (C), 30 hp, inklusive Självständigt arbete, 15 hp

Termin 6
Valfria kurser, 30 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Ekonomprogrammet är en 3-årig utbildning som vänder sig till dig som vill följa ett fast utbildningsprogram, med normal studietakt och på en bestämd studietid. Efter avslutad grundutbildning ges möjlighet att fortsätta studierna på avancerad nivå för magisterexamen inom respektive inriktning.

Utbildningen har en internationell karaktär. För att göra det möjligt för utländska studenter att delta i delar av utbildningen ges vissa kurser på engelska och studenter vid Mittuniversitetet har möjlighet att förlägga en del av studietiden till utländskt universitet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De spärrar som finns i utbildningen är de som anges som särskilda förkunskapskrav i respektive kursplaner.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen består i huvudsak av lärarledda föreläsningar, grupparbeten, övningar och diskussionsseminarier. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examinationen sker i form av skriftliga eller muntliga prov och i form av PM-författande eller mer omfattande självständiga arbeten.

Vad som gäller för respektive kurs framgår av kursplanen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Examensbenämning

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt nationalekonomi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration or Economics

Övrig information Ekonomutbildning finns i Sundsvall och i Östersund. Efter avslutad grundutbildning finns möjligheter att läsa magisterprogram.

Alla studerande vid Mittuniversitetet har möjlighet att förlägga delar av sin utbildning till utländskt universitet. Speciella samarbetsavtal och utbytesprogram finns med många universitet. Det finns även vissa möjligheter att studera utomlands på egen hand, s k Free Movers. Ansökan görs i särskild ordning. Eventuella terminsavgifter betalas av den studerande.

Den studerande ansöker om examensbevis efter avslutad utbildning.

För examensfordringarna hänvisas till Mittuniversitetets examensenhet, www.miun.se/examen.

Sidan uppdaterades 2021-12-07