Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Förvaltningsjuridiska programmet, 120 hp

The Administrative Law Program, 120 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SFOJG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2013/1294
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2016-06-20
  • Giltig fr.o.m: 2016-08-20

Syfte

Förvaltningsjuridiska programmet syftar till att ge studenterna en bred kompetens inom offentlig förvaltning, i såväl statliga som kommunala förvaltningar.
Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna genomföra utredande och handläggande arbetsuppgifter, samt vara väl förtrogna med olika aspekter av myndighetsutövning inom offentlig sektor och vara tränade i projektledning.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Förvaltningsjuridiska programmet följande lokala lärandemål:

Efter genomförd utbildning ska studenten

- Visa kunskap om och förståelse för regelverket som styr den offentliga förvaltningen, samt för hur den allmänna och speciella förvaltningsrätten förhåller sig till varandra inom olika verksamhetsområden.

- Visa kunskap om och förståelse för hur den politiska styrningen av det offentliga fungerar.

- Visa kunskap om och förståelse för den komplexa samverkan som råder mellan den politiska förvaltningen å ena sidan och den tjänstemannautförda förvaltningen å andra sidan.

- Ha fått god träning i skriftliga och muntliga framställningar.

- Visa kunskap och färdighet i att på en vetenskaplig grund utreda en förvaltningsjuridisk eller statsvetenskaplig problemställning inom offentlig förvaltning, samt på ett för ämnena lämpligt sätt kunna presentera resultatet skriftligt och muntligt.

- Ha fått träning i projektledning och därigenom kunna förstå och analysera hur förändring och lärande sker i projekt.

Innehåll

År 1
Termin 1
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik 15 hp

Termin 2
Juridik GR (A), EU-rätt 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv 7,5 hp
Juridik GR (A), Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt 7,5 hp
Juridik GR (A), Offentlighet och sekretess 7,5 hp

År 2
Termin 3
Juridik GR (A), Offentlig upphandling 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Politik och samhällsstyrning 7,5 hp
Juridik GR (A), Kommunalrätt 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Ledning i projekt, 7,5 hp

Val av huvudområde, juridik eller statsvetenskap, görs inför termin 4

Termin 4
Huvudområde juridik:
Juridik GR (B), Praktik 15 hp
Juridik GR (B), Juridisk metod 7,5 hp
Juridik GR (B), Examensarbete 7,5 hp

alternativt

Huvudområde statsvetenskap:
Statsvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp
Statsvetenskap GR (B), Statsvetenskaplig metod 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Examensarbete 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Förvaltningsjuridiska programmet inriktar sig på utredning och handläggning inom främst offentlig sektor. Genom att kombinera de två huvudområdena juridik och statsvetenskap ger kurserna som ingår i programmet studenten en bred kompetens av en generell karaktär inom offentlig förvaltning.
Studenten får genom hela utbildningen systematisk träning i generisk förmåga, så som skriftlig och muntlig framställning, i syfte att ge dig ökad anställningsbarhet efter genomgången utbildning.

Efter avklarad utbildning har studenten behörighet att fördjupa sina studier till en kandidatexamen inom valt huvudområde.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

För tillträde till praktik kan utdrag ur belastningsregistret komma att krävas av myndigheten eller organisation där praktiken är förlagd.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Utbildningen har två valbara huvudområden: juridik alternativt statsvetenskap, och leder till följande examen:

Högskoleexamen med inriktning mot juridik
alternativt
Högskoleexamen med inriktning mot statsvetenskap

Sidan uppdaterades 2021-12-07