Projektbaserat masterprogram i biologi

Utbildningsplan för:

Projektbaserat masterprogram i biologi, 120 hp

Master by Research in Biology, 120 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TPBIA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2009/97
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Naturvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2017-01-01

Syfte

Syftet med programmet är att ge fördjupade kunskaper inom ämnet genom att planera och genomföra forskningsprojekt tillsammans med forskare samt eventuella externa partners.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM I BIOLOGI
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- visa kunskap och förståelse med utgångspunkt i pågående forskning, till exempel:
- ekosystemens och organismernas funktionella egenskaper,
- komplexa ekologiska sammanhang och deras rums- (och/eller) tidsmässiga skalberoende, samt
- bevarande av biologisk mångfald och dess betydelse för hållbarhet.

visa färdigheter i:
- vetenskapliga arbetssätt och metoder,
- processen från att identifiera till att lösa biologiska problem,
- att söka, syntetisera och tillämpa resultat från forskning, samt
- skriftlig och muntlig presentation.

visa förmåga att värdera och förhålla sig till biologisk kunskap:
- se sin roll som expert i ett hållbart samhälle,
- förhålla sig till internationell forskning, samt
- vara en god representant för det biologiska ämnesområdet.

Innehåll

Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Biologi AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Biologi AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Biologi AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Biologi AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Biologi AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Biologi AV, Avhandling, 30 hp *)

*) Kursen utgör självständigt arbete

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen, eller motsvarande, om minst 180 hp inom biologi, varav minst 90 högskolepoäng i biologi.

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet ges på heltid under två år och genomförs till stor del i form av forskningsarbete inom en forskargrupp.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs på heltid i form av forskningsarbete vid en forskargrupp. Utbildningen ges på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet biologi, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Biology.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

URVALSKRITERIER FÖR ALTERNATIVT URVAL
- Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning
- Personligt ansökningsbrev
- Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska och förmåga att arbeta självständigt och i grupp

Sidan uppdaterades 2021-12-07