Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Data- och Elektroingenjör, -1-180 hp

Computer and Electrical Engineering, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TDELG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/125
  • Högskolepoäng: -1-180
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2007-09-03

Syfte

Utbildningen bedrivs på ett sådant sätt att den studerande får utveckla sin förmåga att arbeta i nätverk med distansoberoende hjälpmedel och metoder av central betydelse i modernt ingenjörsarbete.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR INGENJÖRSUTBILDNINGAR INOM MITTUNIVERSITETET

För högskoleingenjörsexamen skall studenten
• kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med
till exempel produktutveckling och utbildning.

LÄRANDEMÅL FÖR DATA- OCH ELEKTROINGENJÖR

Inriktning dataingenjör
Kunskap och förståelse
Den studerande skall
• ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i datateknik och elektroteknik för fördjupade studier inom vald ingenjörsinriktning
• ha fördjupade kunskaper om datasäkerhet och datornätverk

Färdighet och förmåga
Den studerande skall
• ha goda färdigheter i att använda olika utvecklingsmiljöer vid programkonstruktion
• ha goda färdigheter i att formulera och lösa problem med hjälp av modeller, algoritmer och program
• ha goda färdigheter att utnyttja databasverktyg vid systemutveckling
• ha kvalificerade färdigheter i att analysera och urskilja problem i nätverksmiljöer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ha sådana kunskaper att han/hon kan ge en uppfattning om ett datorsystems bärighet utifrån teknik och någon av följande aspekter: ekonomi, arbetsvetenskap, miljö eller kvalitet.


Inriktning elektroingenjör
Kunskap och förståelse
Den studerande skall
• ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i datateknik och elektroteknik för fördjupade studier inom vald ingenjörsinriktning
• ha goda kunskaper om mätteknik/reglerteknik samt signalbehandling

Färdighet och förmåga
Den studerande skall
• kunna konstruera elektroniksystem bestående av befintlig teknik
• kunna formulera och lösa problem med hjälp av modeller, algoritmer och konstruktionsprogram.
• ha fördjupade färdigheter för utveckling av mät - och signaltekniska applikationer.
• ha kvalificerade färdigheter i elektronikkonstruktion och inbyggda system

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall
• Ha sådana kunskaper att han/hon kan ge en uppfattning om ett elektroniksystems bärighet utifrån teknik och någon av följande aspekter: ekonomi, arbetsvetenskap, miljö eller kvalitet.

Innehåll

FÖRSTA LÄSÅRET
Matematik GR (A), Introduktion till analys, 7,5 hp
Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Introduktion till programmering, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Ellära och Elektronik, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik, 6 hp
Elektroteknik GR (B), Digitalkonstruktion, 4,5 hp
Matematik GR (A), Matematik A2, 7,5 hp

ANDRA LÄSÅRET
Företagsekonomi GR (A), Introduktion till Industriell ekonomi, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Analog elektronik, 6 hp
Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering, 6 hp
Datateknik GR (A), Operativsystem, 6 hp
Datateknik/Elektroteknik GR (A), Mikrodatorteknik, 6 hp
Datateknik GR (A), Datornätverk, 7,5 hp
Datateknik/Elektroteknik GR (B), Inbyggda system, 6 hp
Datateknik/Elektroteknik GR (B), Projekt – Programmering av inbyggda system, 6 hp
Datateknik/Elektroteknik GR (B), Projektledning-Praktik, 3 hp
Inriktningskurs Dataingenjör: Datateknik GR (B), Tillämpad datasäkerhet, 7,5 hp
Inriktningskurs Elektroingenjör: Elektroteknik GR (B), Projekt, 7,5 hp

TREDJE LÄSÅRET
Dataingenjör, Profil: Datornätverk och drift
Matematik GR (A), Algebra och diskret matematik, 7,5 hp
Datateknik GR (C), TCP/IP nät, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Nätverksdrift och administration av nätverkstjänster, 7,5 hp
Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Databaser, design och programmering, 7,5 hp
Datateknik GR (C), Nätverksdrift & Nätverkssäkerhet, 7,5 hp
Datateknik GR (C), Examensarbete, 15 alt 30 hp

Elektroingenjör, Profil: Elektronikkonstruktion
Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 7,5 hp
Elektroteknik GR (B), Signaler och system, 7,5 hp
Elektroteknik GR (B), Mätteknik projektkurs, 7,5 hp
Matematik GR (A), Transformer, 7,5 hp
Elektroteknik GR (C), Elektroniksystemkonstruktion I, 15 hp
Elektroteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp

Inriktningar

Datateknik, 180 hp
Computer Engineering

Elektroteknik, 180 hp
Electrical Engineering

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningen, som ges på heltid, omfattar totalt 180 högskolepoäng.
Under de två första åren samläser båda inriktningarna stora delar av kurserna.
Det tredje året är specifikt för varje inriktning. Undervisningen består av både
teoretiska och praktiska moment såsom föreläsningar, laborationer, övningar,
seminarier, projekt etcetera. Examination kan ske genom skriftliga eller muntliga
tentamina samt genom inlämningsuppgifter, projektdokumentation och presentationer.
Utbildningen ger en bred bas och förbereder för en mängd kvalificerade
arbetsuppgifter med inriktning mot datateknik respektive elektroteknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 45 högskolepoäng. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar, projekt och seminarier.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt) och obligatoriska övningar och laborationer. Betyg ges på varje kurs inom programmet. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot datateknik eller Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, beroende av vald inriktning.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07