Utbildningsplan för:

Magisterprogram i statsvetenskap, 60 hp

Master Programme (one year) in Political Sciences, 60 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSVMA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1866
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2017-03-22
  • Giltig fr.o.m: 2017-08-15

Syfte

Magisterprogrammet i statsvetenskap syftar till att förbereda studenterna för avancerad samhällsanalytisk verksamhet och fördjupad kompetens inom politiskt beteende, samhällsstyrning, offentlig förvaltning och organisationsanalys.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i högskolelagen kap 1 § 9, och högskoleförordningen bilaga 2 har Magisterprogram i statsvetenskap följande lokala lärandemål:

För avslutad utbildning förväntas studenten:
• kunna visa fördjupad kunskap inom statsvetenskap för att användas i ett vetenskapligt syfte
• kunna påvisa teoretiska och praktiska färdigheter inom statsvetenskap såväl nationellt som internationellt
• ha kunskaper och färdigheter för ett självständigt vetenskapligt arbete på avancerad nivå inklusive förmåga att kommunicera resultat till omgivningen bestående av såväl experter och som mindre insatta
• ha kapacitet och förmåga att applicera erhållen kunskap i praktisk yrkesverksamhet.

Innehåll

Statsvetenskap AV, Politik och förvaltning på lokal nivå, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Ett medborgarperspektiv på demokrati, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Socialt kapital, offentlig verksamhet och god samhällsstyrning, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Forskningsmetod, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Magisteruppsats (Självständigt arbete), 30 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Kandidatexamen med minst 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet statsvetenskap, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen.

Engelska kurs B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i statsvetenskap syftar till att ge studenterna såväl fördjupade kunskaper i statsvetenskap som kompetens och kunnande att analysera och hantera komplexa frågeställningar inom alla slags utredningar, utvärderingar och andra analytiska uppgifter. Utbildningen ges på forskningsförberedande nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer anges i respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet statsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Political Science.

Övrig information

Vissa kurser kan komma att ges på engelska.

Kursvärderingar genomförs i samband med varje kurs.

Sidan uppdaterades 2021-12-07