Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska, 60 hp

Emergency Care Specialist Nursing with focus on Intensive Care, 60 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VINTA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2008/1300
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Omvårdnad
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2017-03-22
  • Giltig fr.o.m: 2017-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att ge förutsättningar för att studenten ska tillämpa sig fördjupade kunskaper för att kunna reagera och agera i relation till den svårt sjuke patientens hälsotillstånd. Detta innebär att utbildningen syftar till att ge kunskap om förebyggande åtgärder, diagnostik och medicinsk behandling samt om återupprättande av balans i organfunktioner. Detta medför en nödvändig samverkan mellan omvårdnad och medicinska ämnesområden som till exempel trauma, patofysiologi, farmakologi och medicinsk teknik. I utbildningen får studenten tillfälle att ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda sina kunskaper samt fördjupa sin förmåga att hantera komplexa företeelser som frågeställningar och situationer som förekommer vid vård av patienter med akuta och allvarliga sjukdomstillstånd samt i den perioperativa vården.

Lärandemål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen (SFS 1992:1 434 ändrad 2006:173 1 kap. 9 §).

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.


För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård– och
hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och
närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och
förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera
komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och
behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

Intensivvård, 60 hp
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska studenten också
- visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.


Lärandemål magisterexamen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Specialistutbildning till sjuksköterska inom intensivsjukvård omfattar 60 hp uppdelade på fem kurser.

Kursöversikt och kursernas ordning i utbildningen:

- Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande, 7,5 hp
- Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - inriktning intensivsjukvård, 7,5 hp
- Medicinsk vetenskap AV, Intensivsjukvård, 15 hp
- Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - inriktning Intensivsjukvård, 15 hp
- Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning intensivvård, 15 hp

Kurserna kan komma att läsas i annan ordning än ovan angiven.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Programbeskrivning

Specialistsjuksköterskans yrke utövas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med respekt för den patientens autonomi, integritet och värdighet. Omvårdnad inom intensivvård har både en teoretisk och en praktisk dimension utgående från en holistisk människosyn. Målet med omvårdnaden är att öka möjligheter till överlevnad och att skapa förutsättningar för hälsa vid akuta och allvarliga sjukdomstillstånd samt under perioperativvård. Omvårdnad inom intensivvård är relaterat till hälsa, sjukdom, funktionsnedsättning och behandling med beaktande av den akuta och svårt sjuke patientens särskilda behov utifrån skillnader i kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Den specialistutbildade sjuksköterskans arbete förutsätter stor förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat samt kännedom om beprövad erfarenhet i omvårdnaden av patienter inom intensivvård.

För att utbilda en handlingskraftig specialistsjuksköterska med en god teoretisk bas för sitt handlande avses att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Detta sker genom att varje delkurs innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där studenten i varierande omfattning blandar verksamhetsförlagda studier med teoretiska studier. Utbildningen strävar efter att utbilda en sjuksköterska som med stort oberoende kan göra självständiga bedömningar i komplexa vårdsituationer , med god förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning samt dessutom utveckla kunskaper och färdigheter för ett interprofessionellt arbetssätt.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser.

Ett självständigt arbete omfattande 15 hp ingår. Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen inom ett självvalt område inom ämnet omvårdnad med inriktning mot intensivsjukvård. Arbetet kan till exempel vara en vetenskaplig studie, ett definierat förändringsarbete eller en omfattande litteraturgenomgång. För arbetet erhåller studenten en handledare.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Krav på godkänd kurs för tillträde till efterföljande kurs kan finnas och anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningen bedrivs med heltidsstudier. De teoretiska studierna är förlagda till Sundsvall, Östersund. Vissa moment sker med hjälp av distansöverbryggande teknik såsom videoöverföring och nätbaserad undervisning.

De verksamhetsförlagda studierna sker vid följande orter: Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik och Sollefteå. De verksamhetsförlagda studierna omfattar även studieuppgifter, viss lärarledd undervisning och praktisk examination. Såväl de teoretiska studierna som de kliniska studierna genomförs med hjälp av studiehandledningar och kontinuerlig samverkan mellan student, handledare och lärare.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl teoretiska som tillämpade utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förlorat utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan. Betyg bestäms av utsedd examinator. Betyg anges i enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivsjukvård
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Intensive Care

Övrig information

Alternativt urval
Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Tillgodoräknande
I enlighet med Högskoleförordningen har studenten möjlighet att efter särskild
prövning tillgodoräkna sig tidigare likvärdig utbildning.

Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.

Sidan uppdaterades 2021-12-07