Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Medieteknik, -1-180 hp

Media Technology

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TMEDG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/126
  • Högskolepoäng: -1-180
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2007-09-03

Syfte

Utbildningen syftar till att ge kompetens att arbeta med datateknisk problemlösning och utveckling vid produktion av tidningar, radio, TV, multimedia, Internettjänster och distansutbildning.

Utöver teknisk kompetens ska studenten
- kunna kommunicera med journalister, marknadsförare och informatörer.
- förstå de begrepp och termer och språk de använder, och förstå deras arbetsvillkor.

Genom utbildningen ska studenten även tillägna sig ett vetenskapligt sätt att formulera problem, genomföra undersökningar och presentera resultat.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens


LÄRANDEMÅL FÖR MEDIETEKNIK

En student skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller:

Kunskap och förståelse
• Ha grundläggande kunskaper i systemutveckling samt goda kunskaper i programmering, databashantering, nätverks- och kommunikationssystem.
• Ha fördjupade kunskaper inom människa-dator-interaktion och ytterligare ett område inom datateknik.
• Ha grundläggande eller goda kunskaper inom områdena datornätverk, webbtjänster och säkerhet.
• Känna till och kunna tillämpa grunderna i interaktiv multimedia.
• Vara orienterad om terminologi, villkor, synsätt och metoder inom journalistik, grafisk formgivning och organisationskommunikation.
• Kunna utföra och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga arbeten och tekniska lösningar.

Färdighet och förmåga
• Ha god förmåga att självständigt och i grupp identifiera problem vid systemutveckling, ge alternativa lösningar, implementera och driftsätta samt vid behov inhämta ny kunskap.
• Ha fördjupad färdighet att använda datorer som verktyg för att lösa problem, samt att kombinera och tillämpa kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Vara förtrogen med tjänstemarknad, utvecklingstrender och aktuella tillämpningar, samt kunna omsätta denna kännedom i anpassning av standardprodukter.
• Vara mycket väl förtrogen med användarens roll och behov i datoriserade system, med fokus på användbarhet och tillgänglighet.

Innehåll

Basblock 112,5 hp

Matematik GR (A) 15 hp
• Algebra och Diskret Matematik 7,5 hp
• Matematisk statistik och Linjär Algebra 7,5 hp

Journalistik GR (A) 7,5 hp
• Kommunikation i tal och skrift 7,5 hp

Datateknik GR (A) 45 hp
• Datavetenskaplig introduktionskurs 7,5 hp
• Internet A 7,5 hp
• Operativsystem, introduktionskurs 7,5 hp
• Datornätverk 7,5 hp
• Inledande programmering i Java 7,5 hp
• Informationssäkerhet och riskanalys 7,5 hp

Datateknik GR (B) 22,5 hp
• Programkonstruktion i Java, projekt 7,5 hp
• Databaser, design och implementering 7,5 p
• Webbprogrammering 7,5 p

Datateknik GR (C) 22,5 hp
• Människa Dator Interaktion 7,5 hp
• Examensarbete 15 hp


Profilblock 67,5 hp

Kurserna i profilblocket är i princip valfria. Dock skall ytterligare kurs i Datateknik GR (C) 7,5 hp alltid ingå. Vill man läsa vidare efter examen på magisternivå måste dock ytterligare 15 hp matematik ingå för att man skall vara behörig att söka denna utbildning. Dessa kurser kräver då gymnasiematematik D som förkunskapskrav.

Matematik GR (A) 0 + (15) hp
• Kurs i matematik 7,5 hp (valbar)
• Kurs i matematik 7,5 hp (valbar)

Datateknik GR (B) 7,5 + (15) hp
• Interaktiva multimedier 7,5 hp
• Datastrukturer och algoritmer 7,5 hp (valbar)
• Tillämpad datateknik 7,5 hp (valbar)

Elektroteknik GR (A) 15 + (7,5) hp
• Ljudteknik 7,5 hp
• Telekommunikation, teknik, tjänster och trender 7,5 hp
• Ljudteknik projektarbete 7,5 hp (valbar)

Grafisk Design GR (A) 15 hp
• Typografi och form 7,5 hp
• Digital bildbehandling 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A) (7,5) hp
• Organisation och kommunikation 7,5 hp (valbar)

Journalistik GR (A) 7,5 + (7,5) hp
• Massmedier och rätt 7,5 hp
• Berättarformer i medierna 7,5 hp (valbar)

Datateknik GR (C) 7,5 hp
• Webbtjänster 7,5 hp

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud för läsåret meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A och Ma C.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Medieteknikutbildningen är en datateknikutbildning utökad med grundläggande kurser inom andra teknikområden samt inom medieområdet. Utbildningen ges på heltid och omfattar totalt 180 högskolepoäng.

- Basblock om 112,5 högskolepoäng.
- Profilblock om 67,5 högskolepoäng.

Basblocket genomförs till stor del gemensamt med övriga grundutbildningar inom ämnet datateknik. Profilering kan göras inom vissa ramar genom val av kurser inom exempelvis programmering, datornät, människa-maskin-interaktion, medievetenskap och journalistik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 45 hp från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet datateknik

Övrig information

Medieteknikprogrammet är lokaliserat till Campus Sundsvall. För vissa fördjupningskurser kan undervisning komma att ske på distans från andra Campusorter inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

För att bereda studenter möjlighet till utlandsstudier finns en särskild handläggare med inriktning mot internationellt studentutbyte.

Deltagande i nedanstående frivilliga kurser rekommenderas inför den första terminens studier.
• Matematisk preparandkurs
• Datorkunskap (del av ECDL - European Computer Driving Licence). Dessa kurser är dock ej examensgrundande.

Sidan uppdaterades 2021-12-07