Utbildningsplan för:

Grafisk design och kommunikation, 180 hp

Graphic Design and Communication, 180 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TGDOG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2003:23
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Design
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2017-08-16
  • Giltig fr.o.m: 2017-07-01

Syfte

Syftet är att studenten ska tillägna sig goda vetenskapliga och konstnärliga kunskaper och färdigheter i grafisk design med fördjupning inom förpackningsdesign och med kommunikationsvetenskap som kompletterande ämne.
Utbildningens syfte är också att främja ett självständigt, medvetet, vetenskapligt och kreativt arbetssätt hos studenterna, så att de kan genomföra kvalificerade designprocesser, främst inom förpackningsdesign.
Studenterna ska under utbildningen skaffa sig kunskaper och perspektiv på grafisk design, förpackningsdesign och visuell kommunikation.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR GRAFISK DESIGN OCH KOMMUNIKATION

- visa kunskap och förståelse om den vetenskapliga arbetsprocessen i grafisk design med fördjupning inom förpackningsdesign
- visa kunskap och förståelse om aktuella forskningsfrågor inom grafisk design med fördjupning inom förpackningsdesign
- visa kunskap och förståelse om den vetenskapliga arbetsprocessens delprocesser: den strategiska processen, den kreativa processen och den reflektiva processen, och hur dessa hänger samman
- visa förmåga att praktiskt och teoretiskt i designprocessen självständigt formulera och lösa problem samt arbeta med konceptutveckling, visualisering, funktionella aspekter, tvådimensionell och tredimensionell gestaltning
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och kritisera egna och andras designbeslut och designprocesser
- visa teoretisk och praktisk förmåga att inom givna tidsramar genomföra en självständig förpackningsdesignprocess i samarbete och dialog med kunder och andra grupper i samhället
- visa teoretisk och praktisk förmåga att förhålla sig till och värdera designproblem, designprocesser och designlösningar med hänsyn till konstnärliga, kommunikativa, strategiska, etiska, samhälleliga och miljömässiga aspekter
- visa teoretisk och praktisk förmåga att förhålla sig till och värdera en designprocess och en designlösning med hänsyn till vetenskapliga aspekter

Innehåll

GRAFISK DESIGN GR (A):
Typografi och designmetodik, 7,5 hp
Digital bildhantering, 7,5 hp
Magasinsformgivning, 4 hp
Grafisk designhistoria 1, 3,5 hp
Illustration, 7,5 hp
Webbdesign, 7,5 hp

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (A):
Organisation och kommunikation, 7,5 hp
Projektledning i grafisk design, 7,5 hp
Marknadskommunikation, 7,5 hp

GRAFISK DESIGN GR (B):
Kommunikativ förpackningsdesign, 7,5 hp
Typografi och bokformgivning, 7,5 hp
Praktik, 15 hp
Grafiskt förpackningsprojekt, 7,5 hp
Vetenskaplig metod B, 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats, 7,5 hp
Grafisk designhistoria 2, 4 hp
Bokformgivningsprojekt, 7,5 hp
Grafisk designetik, 3,5 hp

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (B):
Strategisk kommunikation, 7,5 hp

GRAFISK DESIGN GR (C):
Förpackningsdesign, 7,5 hp
Vetenskaplig teori C, 7,5 hp
Vetenskaplig metod C, 7,5 hp
Självständigt arbete, 22,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Grafisk design och kommunikation är ett treårigt utbildningsprogram med fördjupning i förpackningsdesign och med medie- och kommunikationsvetenskap som kompletterande ämne. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom ämnesområdet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet grafisk design. Den engelska översättningen är Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Övrig information

Studentinflytandet över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet. Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar. Undervisningen är i huvudsak förlagd till Campus Sundsvall och bedrivs på heltid.

Sidan uppdaterades 2021-12-07