Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Informationsförvaltning, -180 hp

Information Management

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SINVG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/128
  • Högskolepoäng: -180
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2007-09-03

Syfte

Utbildningens syfte är att ge färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerade informationshanteringstjänster inom företag, myndigheter och andra organisationer. I detta ingår att utveckla metoder och rutiner som möjliggör förvaltning av information för att säkra dess autenticitet, legalitet, tillgänglighet och sökbarhet på ett kostnadseffektivt sätt anpassade till olika typer av organisationers och verksamheters behov.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

MÅL FÖR INFORMATIONSFÖRVALTNING

Efter genomgången utbildning ska studenten:
- visa förståelse för informationens, informationshanteringens och informationssystemens betydelse för organisationer, individer och samhälle.
- ha tillägnat sig kunskaper om informations- och arkivteori, samt standarder och metoder inom området som fordras för att självständigt arbeta inom området informationsförvaltning
- ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om datorers användning, systemutveckling, databaser och design av tillförlitliga och användbara informationssystem som fordras för att självständigt arbeta inom området informationsförvaltning
- ha tillägnat sig kunskap om de rättsliga villkor som påverkar informations- och arkivhanteringen
- kunna genomföra organisations- och verksamhetsanalyser och processkartläggningar
- kunna utveckla och förvalta tillförlitliga och beständiga arkivsystem för olika verksamheters och organisationers behov
- visa förmåga att självständigt kunna identifiera, formulera och lösa problem samt utföra en mindre vetenskaplig undersökning.

Innehåll

År 1
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A):
Information, dokumentation och arkiv, 7,5 hp
Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp
Dokumentstyrning I, 7,5 hp
Organisationslära och projekt, 7,5 hp

Informatik GR (A):
Webbinformatik, 7,5 hp
Datoranvändning, 7,5 hp
Systemutveckling, 7,5 hp
Beställarkompetens för IT-stöd, 7,5 hp

År 2
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B):
Dokumentstyrning II, 7,5 hp
Arkivsystem, 15 hp
Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp

Informatik GR (B):
Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp
Människa – maskininteraktion, 7,5 hp
Databaser för informationsförvaltare, 15 hp

År 3
Valfria kurser, 30 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C):
Teori och metod, 7,5 hp
Läskurs, 7,5 hp
Uppsats, 15 hp

Behörighet

samt Ma B från gymnasiet.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Dagens moderna organisationer blir allt mer komplexa och allt mer beroende av information och informationssystem av olika slag. En effektiv informationshantering behövs exempelvis för att kunna bedriva verksamhet på ett ordnat, effektivt och ansvarsfullt sätt, tillhandahålla e-tjänster, säkerställa kontinuitet och kunskap i organisationer och uppfylla legala krav.

Utbildning inom området informationsförvaltning ger färdigheter och kunskaper för att utföra informationshanteringstjänster inom företag, myndigheter och andra typer av organisationer. Utbildningen leder till arbeten som exempelvis records manager, IT-arkivarie, arkivstrateg, konsult, projektledare, information manager eller informationsarkitekt.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och ger kunskaper i informationshantering, dokumentstyrning, arkivsystem, juridik, organisationsteori, systemutveckling, webbpublicering, verksamhetsutveckling, informationssökning och informationssäkerhets- och beständighetsfrågor.

Utbildningen behandlar den moderna teoriutvecklingen inom det arkiv- och informationsvetenskapliga ämnesområdet och dess praktiska tillämpningar, framför allt med avseende på informationsteknikens utveckling som leder till arbete inom privat och offentlig sektor.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier (campus eller distans), består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete, vilket framgår av respektive kursplan.
Betyg sätts på varje kurs i programmet.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arkiv- och informationsvetenskap

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07