Internationellt masterprogram i Design för alla

Utbildningsplan för:

Internationellt masterprogram i Design för alla, 120 hp

International Master's Programme in Design for All, 120 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TDEAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2009/1512
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Design
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2017-06-27
  • Giltig fr.o.m: 2017-07-30

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en djup kompetens i hur man kan skapa designlösningar som är långsiktigt hållbara ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Vi angriper samhällsutmaningar utifrån ett Design för alla-perspektiv där vi arbetar för en vision om en värld där alla människor kan delta och uppleva en hög livskvalitet. Genom en kombination av kreativitet, olika problemlösningsmetodiker och en användarcentrerad designprocess utmanar vi befintliga lösningar med hållbara innovationer.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten:
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten:
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


LÄRANDEMÅL FÖR INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM I DESIGN FÖR ALLA
Kunskap och förståelse
Studenten skall:
- kunna implementera kunskap kring långsiktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter i sina designlösningar
- kunna designa innovativa lösningar för mänskligt välbefinnande genom att kritiskt bedöma, definiera och formulera problemställningar som får sina lösningar utifrån behoven hos de mest krävande användargrupperna
- ha kunskap om och kunna bedöma relevansen av olika metoder för brukarmedvekan i designprocessen
- ha kunskap om nationella och internationella lagar och direktiv kring inkludering och hållbarhet

Färdighet och förmåga
Studenten skall:
- visa ett kritiskt och kreativt angreppssätt
- visa stor etisk och estetisk självständighet.
- visa förmåga att samarbeta metodiskt med användare i designprocessen.
- visa förmåga till samarbete och kunskapsutbyte med andra discipliner
- kunna leda och genomföra projekt enligt vision, tidsplan och budget

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall:
- visa förmåga att, på en vetenskaplig nivå, söka och kritiskt värdera relevant information, följa utvecklingen och de diskussioner som förs inom fackområdet samt delta i utbyte av kunskaper.

Innehåll

Industridesign GR (A):
Verkstadsteknik, 1,5 hp
Skiss- och modellteknik, 6 hp

Industridesign AV:
Kreativitets- och problemlösningsmetoder, 7,5 hp
Användarcentrerad Design för Alla-process I, 7,5 hp
Användarcentrerad Design för Alla-process II, 7,5 hp
Hållbar design I, 7,5 hp
Hållbar design II, 7,5 hp
Visuell kommunikationsteori, 7,5 hp
Forskningsprocessen, 7,5 hp
Studiofotografering, 7,5 hp
Multidisciplinär och internationell orientering, 7,5 hp
Designprojekt I, 7,5 hp
Designprojekt II, 7,5 hp
Examensarbete, 30 hp

Behörighet

Kandidatexamen i industridesign, arkitektur, inredningsarkitektur alternativt ingenjörs- eller civilingenjörsexamen, omfattande minst 180 hp, innefattande minst 60 hp i industridesign eller motsvarande konstnärligt ämne. Godkänt arbetsprov.
Engelska kurs A, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
– TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 530 samt betygskrav 4 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 17 på delprov Writtten test (TWE) samt ett totalt resultat på 72
- IELTS test med minst 5,5 poäng och inget moment under 5,0 poäng.

Programbeskrivning

Programbeskrivning:
Design för Alla är en vision om en värld där alla människor kan delta och uppleva en hög livskvalitet. Det är en värld där vi ser våra olikheter som en tillgång och skapar möjligheter för alla att delta.

I programmet läggs särskild vikt vid:

Kreativitet och problemlösningsmetodik
I Design för Alla-processen används avancerade metoder för att förstå problemets kärna och kunna definiera dess struktur samt undersöka relevanta system och sätt att inkludera extern kunskap. Kritiska bedömningar av existerande lösningar och analyser av de speciella behoven hos de mest krävande användargrupperna ligger till grund för utveckling och design av innovativa lösningar för mänskligt välbefinnande.

Användarcentrerad Design för Alla-Process
I den användarcentrerade Design för Alla-processen involverar vi de olika målgrupperna på genomtänkt sätt för att säkerställa fakta under varje steg av utvecklingen. Olika empiriska metoder genererar en djupgående förståelse för varje användares behov. Vi har också ett forskninglabb där man kan undersöka psykiska och fysiska effekter av olika designlösningar.

Hållbarhetseffekter
Vårt program lägger speciell vikt vid långsiktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av designlösningar. Målet är att försöka nå och implementera kretsloppsetik där inget skräp produceras samtidigt som man beaktar mångfald, rättvise-, demokrati- och livskvalitetsfrågor.

Multidisciplinär och internationell orientering
Med avstamp i industridesign söker vi samarbeten och utbyte med andra discipliner. Vi samarbetar tätt med Design för Alla- och andra organisationer, industrier, institutioner och myndigheter lokalt, nationellt och internationellt.

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier och inbegriper kurser och inslag som syftar till att ge avancerade kunskaper och färdigheter inom området Design för Alla.

Specialister i Design för Alla är eftertraktade hos stora företag och designbolag. Du har också goda karriärmöjligheter inom utbildning eller som konsult.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.
Krav som ställs för att gå vidare till de olika kurserna i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.
Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Även distribuerade, flexibla utbildningsformer kan förekomma.
Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt och laborationer. Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Betyg sätts på varje kurs i programmet, för betygsskala se respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet industridesign, som översätts till Degree of Master of Arts (120 credits) with a major in Industrial Design.

Övrig information

Alternativt urval:
Urvalet till utbildningsplatserna görs, bland dem som uppfyller behörighetskraven, utifrån resultaten på arbetsprovet. Arbetsprovet har två komponenter där dels den konstnärliga förmågan provas, dels förmågan till naturvetenskapligt och analytiskt betraktelsesätt. Provet består dels av att den sökande löser en utskickad hemuppgift, dels att denne också skickar in sin portfolio. Allt skickas in som digitala alster per e-post.

Under studietiden kan kursens namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07