Internationellt masterprogram i industridesign - Design för alla

Utbildningsplan för:

Internationellt masterprogram i industridesign - Design för alla, 120 hp

International Master's Programme in Industrial Design - Design for All, 120 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TDSAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2009/1512
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Design
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2017-06-27
  • Giltig fr.o.m: 2017-07-30

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en djup kompetens i hur man kan skapa designlösningar som är långsiktigt hållbara ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Vi angriper samhällsutmaningar utifrån ett Design för alla-perspektiv där vi arbetar för en vision om en värld där alla människor kan delta och uppleva en hög livskvalitet. Genom en kombination av kreativitet, olika problemlösningsmetodiker och en användarcentrerad designprocess utmanar vi befintliga lösningar med hållbara innovationer.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten:
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten:
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


LÄRANDEMÅL FÖR INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM I DESIGN FÖR ALLA
Kunskap och förståelse
Studenten skall:
- kunna implementera kunskap kring långsiktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter i sina designlösningar
- kunna designa innovativa lösningar för mänskligt välbefinnande genom att kritiskt bedöma, definiera och formulera problemställningar som får sina lösningar utifrån behoven hos de mest krävande användargrupperna
- ha kunskap om och kunna bedöma relevansen av olika metoder för brukarmedverkan i designprocessen
- ha kunskap om nationella och internationella lagar och direktiv kring inkludering och hållbarhet

Färdighet och förmåga
Studenten skall:
- visa ett kritiskt och kreativt angreppssätt
- visa stor etisk och estetisk självständighet
- visa förmåga att samarbeta metodiskt med användare i designprocessen
- visa förmåga till samarbete och kunskapsutbyte med andra discipliner
- kunna leda och genomföra projekt enligt vision, tidsplan och budget

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall:
- visa förmåga att, på en vetenskaplig nivå, söka och kritiskt värdera relevant information, följa utvecklingen och de diskussioner som förs inom fackområdet samt delta i utbyte av kunskaper

Innehåll

Industridesign GR (A):
Verkstadsteknik, 1,5 hp
Skiss- och modellteknik, 6 hp

Industridesign AV:
Kreativitets- och problemlösningsmetodik, 7,5 hp
Användarcentrerad Design för alla-process I, 7,5 hp
Användarcentrerad Design för alla-process II, 7,5 hp
Hållbar design I, 7,5 hp
Hållbar design II, 7,5 hp
Estetik, 7,5 hp
Forskningsprocessen, 7,5 hp
Form och ljus, 7,5 hp
Multidisciplinär och internationell orientering, 7,5 hp
Projekt I, 7,5 hp
Projekt II, 7,5 hp
Examensarbete, 30 hp

Behörighet

Kandidatexamen i industridesign, arkitektur, inredningsarkitektur alternativt ingenjörs- eller civilingenjörsexamen, omfattande minst 180 hp, innefattande minst 60 hp i industridesign eller motsvarande konstnärligt ämne. Godkänt arbetsprov.
Engelska kurs 5/Engelska A från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Programbeskrivning

Design för alla är en vision om en värld där alla människor kan delta och uppleva en hög livskvalitet. Att varje människa är unik ser vi som en stor tillgång. På masterprogrammet i Design för alla utgår vi från dessa olikheter och har utvecklat metoder där man beaktar den mänskliga mångfalden under hela designprocessen. Metoderna har visat sig vara mycket effektiva när det gäller utveckling av innovativa och hållbara designlösningar.

Som student på Design för alla blir du en del av ett program där vi lägger särskild vikt vid:

Kreativitet och problemlösningsmetodik.

Under hela designprocessen använder vi avancerade metoder för att förstå problemets kärna och definiera dess struktur. Vi undersöker relevanta system och olika sätt att inkludera extern kunskap.

Användarcentrerad Design för alla-process.
När vi utvecklar nya lösningar för mänskligt välbefinnande ifrågasätter vi alltid befintliga lösningar och utgår från analyser av de mest krävande användargruppernas behov. Vi involverar målgrupperna på ett genomtänkt sätt för att säkerställa fakta under varje steg av designprocessen. Vi har även ett forskningslabb där man kan undersöka psykiska och fysiska reaktioner på upplevelsen av olika designlösningar.

Hållbarhetseffekter.
Programmet lägger speciell vikt vid långsiktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av olika designlösningar. Målet är att försöka nå och implementera kretsloppsetik samtidigt som vi beaktar mångfald, rättvise-, demokrati- och livskvalitetsfrågor.

Konstnärlig utveckling
Under utbildningen kommer du att kunna utveckla din konstnärliga gestaltningsförmåga genom fördjupning inom estetik, form och ljus.

Multidisciplinär och internationell orientering.
Vi samarbetar tätt med andra discipliner, Design för alla-nätverk, organisationer, industrier, institutioner och myndigheter lokalt, nationellt och internationellt.

EFTER UTBILDNINGEN
Specialister i detta område är unika och eftertraktade vilket innebär att du har stora chanser till jobb i större företag, på designbyråer eller som lärare. Du kommer också att ha kunskap att driva eller delta i multidisciplinära utvecklings- och forskningsprojekt inom området.
Att driva en egen konsultverksamhet är ett annat alternativ.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.
Krav som ställs för att gå vidare till de olika kurserna i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.
Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Även distribuerade, flexibla utbildningsformer kan förekomma.
Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt och laborationer. Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Betyg sätts på varje kurs i programmet, för betygsskala se respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet industridesign, som översätts till Degree of Master of Arts (120 credits) with a major in Industrial Design.

Övrig information

Alternativt urval:
Urvalet till utbildningsplatserna görs, bland dem som uppfyller behörighetskraven, utifrån resultaten på arbetsprovet. Arbetsprovet har två komponenter där dels den konstnärliga förmågan provas, dels förmågan till naturvetenskapligt och analytiskt betraktelsesätt. Provet består dels av att den sökande löser en utskickad hemuppgift, dels att denne också skickar in sin portfolio. Allt skickas in som digitala alster per e-post.

Under studietiden kan kursens namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07