Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap, 60 hp

Master programme in Archives and Information science

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SARKA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: 2007/122
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2017-06-27
  • Giltig fr.o.m: 2017-08-13

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge studenten avancerade kunskaper inom ämnet arkiv- och informationsvetenskap, samt om informationshanteringens relation till verksamhetsutveckling och systemutveckling. Dessa kunskaper krävs för att kunna leda, planera och organisera strategisk och operativ informationshantering i dagens och morgondagens allt mer komplexa organisationer, och för att kunna bedriva utveckling och forskning inom ämnesområdet.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
-visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

MÅL FÖR MAGISTERPROGRAMMET I ARKIV- OCH INFORMATIONSVETENSKAP

Efter fullgjord utbildning skall studenten kunna:
- självständigt redogöra för och diskutera arkivteorins centrala begrepp och utveckling över tid, analysera och jämföra olika teoriinriktningar, samt diskutera arkivteorins konkreta tillämpning i organisationer och praktiska konsekvenser för utveckling av informationssystem
- självständigt redogöra för, analysera och jämföra centrala begrepp, teorier, standarder och modeller för informations- och dokumentstyrning, informationsarkitektur, användarebeteende och informationsanvändning och arkivsystem
- kritiskt granska, testa, jämföra och utvärdera, samt utifrån teorier och modeller självständigt kunna utveckla, analysera och planera strategier för införande och förvaltning av olika typer av ärende- och dokumenthanteringssystem och arkivinformationssystem utifrån organisatoriska och samhälleliga behov
- självständigt redogöra för, analysera och kritiskt granska aktuell nationell och internationell arkiv- och informationsvetenskaplig utveckling och forskning, samt diskutera och analysera forskningens drivkrafter och genomslagskraft
- självständigt redogöra för och tillämpa kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder, kritiskt granska och jämföra olika teorier och metoder, förstå grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv samt självständigt identifiera, analysera, bearbeta och formulera ett arkiv- och informationsvetenskapligt problem, samt författa en uppsats enligt vetenskapliga kriterier

Innehåll

Arkiv- och informationsvetenskap AV:
Arkivteori, 7,5 hp
Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp
Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp
Teori och metod, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp
Arkivsystem, 7,5 hp
Uppsats, 15 hp

Behörighet

Avlagd kandidatexamen i arkiv- och informationsvetenskap eller närliggande ämne.
Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Programbeskrivning

Dagens moderna organisationer blir allt mer komplexa och allt mer beroende av information av olika slag. En effektiv informationshantering behövs exempelvis för att kunna bedriva verksamhet på ett ordnat, effektivt och ansvarsfullt sätt, tillhandahålla e-tjänster, säkerställa kontinuitet och kunskap i organisationer och uppfylla legala krav.

För detta krävs avancerade kunskaper inom området arkiv- och informationsvetenskap. I detta ingår att kunna utveckla och tillämpa teorier och forskningsresultat, modeller, metoder och rutiner som möjliggör hantering, förvaltning och tillhandahållande av tillförlitlig och autentisk information anpassat olika verksamheters och organisationers behov.

Utbildningen genomförs med nära koppling till den forskning som bedrivs inom området vid Mittuniversitetet, samt i nära samarbete med det omgivande samhället.

Utbildningen ger studenten avancerade kunskaper i modern informations- och arkivteori, informations- och dokumentstyrning, arkivsystem, access och användning, samt kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom området.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier eller halvtidsstudier (distans eller campus), består av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten, vilket framgår av respektive kursplan. En övervägande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, samt ett avslutande examensarbete i form av en uppsats.
Betyg sätts på varje kurs i programmet.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet arkiv- och informationsvetenskap, som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Archives and Information Science.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07