Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering

Utbildningsplan för:

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VAREG
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: 2011/894
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2017-11-06
  • Giltig fr.o.m: 2018-01-19

Syfte

Magisterprogrammet - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering syftar till att ge studenten en kvalificerad utbildning inom området arbetsliv, hälsa och rehabilitering. Utbildningen leder fram till en magisterexamen och den avancerade nivån innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter i förhållande till utbildning på grundnivå.

Genomgående ska utbildningen ge studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att integrera och använda sina kunskaper till att bättre hantera komplexa frågeställningar inom området arbetsliv, hälsa och rehabilitering.

Efter avslutad magisterutbildning är studenten väl rustad att ansvara för och självständigt driva förändrings- och utvecklingsarbete inom området arbetsliv, hälsa och rehabilitering. Vidare erhålls kompetens för att bidra till forskningsbaserad verksamhet. Utbildningen har en tvär- och mångvetenskaplig karaktär.

Lärandemål

Nationella mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 samt lokala lärandemål anges nedan.

Kunskap och förståelse
Nationella mål:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen

Lokala mål:
- visa kunskap om teorier och modeller för området arbetsliv, hälsa och rehabilitering utifrån ett holistiskt perspektiv

Färdighet och förmåga
Nationella mål:
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Lokala mål:
- självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder i arbetslivet, och
- visa sådan färdighet som fordras för ett självständigt vetenskapligt arbete om minst 15 högskolepoäng inom området arbetsliv, hälsa och rehabilitering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Nationella mål:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Lokala mål:
- visa förmåga att kritiskt granska arbetsorganisationers och ledarskapets betydelse för individers arbetsvillkor, och
- värdera olika hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder i organisationer.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Kurserna beskrivna nedan är obligatoriska för magisterutbildningen. Det individuella vetenskapliga arbetet ska genomföras inom området arbetsliv, hälsa och rehabilitering.

Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Modeller för rehabilitering, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Ledarskapets betydelse för hälsa, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Programbeskrivning

Vikten av ett hälsosamt arbetsliv betonas alltmer, inte bara utifrån de anställdas hälsa och välbefinnande, utan också för företags och organisationers utveckling. Sjukfrånvaro och ohälsa är ett stort problem i Sverige och internationellt, som medför stora kostnader för individer, organisationer och samhället. I Sverige och i många andra europeiska länder har arbetsgivaren ett betydande ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Forskning visar att framgångsrika organisationer alltmer ser hälsa och goda arbetsvillkor som en konkurrensfördel och en förutsättning för att kunna rekrytera framtida arbetskraft. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete är komplexa verksamheter som kräver kunskap inom flera olika områden.

I magisterprogrammet Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp söker vi fördjupad kunskap om hur hälsa kan främjas, hur ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt skall bedrivas på såväl individ- som organisationsnivå. Programmet tar upp en rad viktiga moment: arbetslivets och ledarskapets betydelse för hälsa, levnadsvanor, fysisk aktivitet och hälsa, effektiva modeller för rehabilitering samt verktyg i arbetsmiljö- och hälsoarbete. Utbildningen avslutas med en kurs i forskningsmetodik och ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats.

Målsättningen är att utveckla den studerandes kompetens för att kunna mobilisera och frigöra resurser hos individer, grupper och organisationer i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa i arbetslivet. Utbildningen ökar den studerandes förmåga att möta arbetslivets krav på fördjupade kunskaper inom området arbete, hälsa och rehabilitering. Programmet ger också en god grund för fortsatta studier på forskarnivå. Utbildningen passar för dig som har en kandidatexamen och gärna arbetslivserfarenhet inom personal- eller hälsoområdet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Krav på godkänd kurs för tillträde till efterföljande kurs kan finnas och anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet rehabiliteringsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Rehabilitation Science

Övrig information

Utbildningen ges på svenska.

Genomgången utbildning och genomfört examensarbete ger möjligheter till studier på forskarnivå.

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Sidan uppdaterades 2021-12-07