Utbildningsplan för:

Informations- och PR-programmet, 180 hp

Information and Public Relations Programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SINPG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/132
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2017-11-21
  • Giltig fr.o.m: 2017-09-03

Syfte

Syftet är att studenten ska tillägna sig en god, teoretisk bas för framtida arbete
och/eller forskning inom analys, planering, genomförande och utvärdering av kommunikativa insatser. Forskningsfrågor kopplas till yrkesrelaterade kurser för ett tydligt branschfokus.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt attgenomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR INFORMATIONS- OCH PR-PROGRAMMET
Efter avslutad utbildning ska studenten teoretiskt:
- kunna beskriva och urskilja olika inriktningar inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.
- kunna beskriva och värdera centrala teorier inom strategisk kommunikation, organisationskommunikation och marknadskommunikation
- kunna beskriva och värdera grundläggande regler och strategier inom visuell och digital kommunikation.
- kunna beskriva den svenska informationsbranschen ur ett historiskt och nutidsperspektiv
- kunna konstruera egna och kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten.

Efter avslutad utbildning ska studenten praktiskt:
- kunna identifiera och lösa olika typer av kommunikativa problem
- kunna uttrycka sig i skrift i olika kommunikativa situationer
- kunna använda relevanta verktyg inom visuell och digital kommunikation
- kunna producera olika typer av kommunikativa styrdokument

Innehåll

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (A): 52,5 hp
Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, 7,5 hp
Strategisk kommunikation A, 7,5 hp
Organisation, kommunikation och ledarskap, 15 hp
Yrkesroll, projekt och kommunikation, 15 hp
Marknadskommunikation, 7,5 hp

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (B): 67,5 hp
Strategisk politisk kommunikation, 7,5 hp
Vetenskaplig metod I, 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats I, 7,5 hp
Strategisk kommunikation B, 7,5 hp
Kommunikation och samhälle, 7,5 hp
Arbetsplatsförlagt projekt, 15 hp
PR- och branschanalys, 15 hp

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (C): 60 hp
Projektledning, 7,5 hp
Strategisk kommunikation C1, 7,5 hp
Strategisk kommunikation C 2, 15 hp
Kommunikationsteori C, 7,5 hp
Vetenskaplig metod C, 7,5 hp
C-uppsats, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Informations- och PR-programmet är en treårig utbildning inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom ämnesområdet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Science

Övrig information

Den studerande har vissa möjligheter att välja fördjupningsområde.
Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.
Undervisningen är i huvudsak förlagd till Campus Sundsvall och bedrivs på heltid.

Sidan uppdaterades 2021-12-07