Utbildningsplan för:

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TMBHG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2010/1727
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Design
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2018-03-15
  • Giltig fr.o.m: 2018-08-27

Syfte

Syftet med utbildningen i möbel- och byggnadshantverk är att studenten ska inhämta kunskaper och färdigheter för att efter utbildningen kunna arbeta med traditionellt möbel- och byggnadshantverk och också stärka och utveckla detsamma.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För högskoleexamen ska studenten:
Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet)
för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och
kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

LÄRANDEMÅL FÖR MÖBEL- OCH BYGGNADSHANTVERK

För högskoleexamen ska studenten, utöver Högskoleförordningens mål ovan:
- visa hantverksmässig färdighet
- visa kunskap och förståelse inom hantverkliga kunskapsområden
- visa förmåga att kommunicera kring yrkesrelaterade kunskaper, problem och lösningar med allmänhet, beställare och andra yrkesgrupper,
- visa förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Gemensamma kurser:

Möbel- och byggnadshantverk GR (A):
Inredningshistoria I, 3 hp

Möbel- och byggnadshantverk GR (B):
Inredningshistoria II, 4,5 hp
Det akademiska förhållningssättet, 4,5 hp
Hantverkets entreprenörskap II, 7,5 hp

Inriktning Möbelsnickeri:

Möbel- och byggnadshantverk GR (A):
Grundkurs i möbelsnickeri I, 15 hp
Grundkurs i möbelsnickeri II, 15 hp
Grundkurs i möbelsnickeri III, 15 hp
Möbelsnickeriets entreprenörskap, 7,5 hp

Möbel- och byggnadshantverk GR (B):
Påbyggnadskurs i möbelsnickeri I, 15 hp
Påbyggnadskurs i möbelsnickeri II, 15 hp
Konstnärlig träning, 3 hp
Självständigt arbete, möbelsnickeri (examensarbete), 15 hp

Inriktning Möbeltapetsering:

Möbel- och byggnadshantverk GR (A):
Grundkurs i möbeltapetsering I, 15 hp
Grundkurs i möbeltapetsering II, 15 hp
Grundkurs i möbeltapetsering III, 15 hp
Möbeltapetseringens entreprenörskap, 7,5 hp

Möbel- och byggnadshantverk GR (B):
Påbyggnadskurs i möbeltapetsering I, 15 hp
Påbyggnadskurs i möbeltapetsering II, 15 hp
Konstnärlig träning, 3 hp
Självständigt arbete, möbeltapetsering (examensarbete), 15 hp

Inriktning Byggnadsvård:

Möbel- och byggnadshantverk GR (A):
Kulturmiljövårdens hantverk I, 15 hp
Kulturmiljövårdens hantverk II, 15 hp
Kulturmiljövårdens hantverk III, 15 hp
Historiskt projekt I, 7,5 hp

Möbel- och byggnadshantverk GR (B):
Historiska inredningssnickerier I, 15 hp
Historiska inredningssnickerier II, 7,5 hp
Praktik, 7,5 hp
Historiskt projekt II, 3 hp
Självständigt arbete, byggnadsvård (examensarbete), 15 hp

Inriktningar

Möbelsnickeri, 120 hp
Cabinet Making

Möbeltapetsering, 120 hp
Upholstery

Byggnadsvård, 120 hp
Building Conservation

Behörighet

samt godkänt arbetsprov.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Programmet omfattar två års heltidsstudier. Studenten väljer en individuell inriktning mot möbelsnickeri, möbeltapetsering eller byggnadshantverk. Progression i utbildningen sker genom specialisering inom respektive inriktning och ökade krav i kunskapsmoment, färdighetsträning och problemlösning. Studenten ska tillägna sig kunskaper om traditionella former, tekniker och material. Utbildningen är projektbaserad med probleminriktade, tillämpande projektarbeten med stöd i litteratur och teoretiska fördjupningar. I utbildningen ingår praktik vid externa arbetsplatser.

Under utbildningen ska studenterna under handledning utföra arbeten med ökad hantverksmässig svårighetsgrad samt uppöva förståelsen och känslan för funktionella och estetiska kvaliteter. Förståelsen för historiska stilar och traditionell formgivning fördjupas genom kopiering av historiska förebilder, fördjupning i konsthantverkets historia samt kursinslag i kulturvård. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna analysera, planera, utföra och dokumentera inom verksamhetsområdet vanligen förekommande arbeten.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, studiebesök och projekt/praktik samt som tillämpningsövningar i form av laborationer och praktiskt möbel- och byggnadshantverk. Studierna är tematiskt organiserade, vilket innebär att teori och praktik integreras i stor utsträckning. Utbildningens innehåll revideras fortlöpande så att ny kunskap tillförs kurserna.

Examination sker vanligen genom praktiska och skriftliga inlämningsuppgifter, presentationer av övningsuppgifter, tentamen, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete.
Undervisnings- och examinationsform framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot möbel- och byggnadshantverk, som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Furniture Making and Building Crafts.

Övrig information

Enligt beslut från Universitets- och högskolerådet (Dnr MIUN 2011/354) används som urvalsinstrument arbetsprov, meritförteckning och personligt brev för antagning till programmet.

Huvuddelen av utbildningen bedrivs i Kramfors. Moment i vissa kurser kan vara förlagda till annan plats.

Praktikarbetet utförs i ett etablerat nätverk av företag som har inriktning mot möbelsnickeri, möbeltapetsering eller byggnadshantverk.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07