Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling

Utbildningsplan för:

Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sports Technology – Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TSPMG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Kvalitets- och maskinteknik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2018-04-17
  • Giltig fr.o.m: 2018-09-01

Syfte

Studenten skall efter genomförd utbildning ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för yrkesverksamhet som maskiningenjör inom området produktutveckling.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR SPORTTEKNOLOGI

Kunskap och förståelse
Studenten skall
- kunna redogöra för grundläggande begrepp, samt motivera problemlösningar, inom belastnings- och rörelseanalys, projektledning, biomekanik, kvalitetsteknik, design och virtuella prototyper, anatomi och fysiologi, samt produktutveckling.
- kunna identifiera, tolka och förklara frågor inom produktutveckling omfattande designmetodik, konstruktion och tillverkning speciellt riktad mot tillämpningar där interaktionen mellan människa och teknik är särskilt accentuerad.

Färdighet och förmåga
Studenten skall
- visa ingenjörsmässig förmåga att utveckla metoder och strategier, som krävs för att kunna utföra kvalificerad produktutveckling inom området ”människa – teknik”-interaktion och då speciellt inriktat mot sport.
- visa förmåga att utföra design av sportrelaterad utrustning för såväl motionärer som elitidrottare, samt design av handikapphjälpmedel och av skydds- och säkerhetsutrustning i samband med friluftsliv och sportutövning. Här inbegrips begrepp såsom anatomi, materialval, konstruktion, tillverkning och utprovning.
- visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och genom detta ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
- kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med till exempel produktutveckling och utbildning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall
- inom det område som utbildningen avser, visa förmåga att söka och delvis värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Innehåll

Maskinteknik GR (A):
Introduktion till sportteknologi, 7,5 hp #1
Designkommunikation, 4,5 hp
Projektledning/projekthantering, 7,5 hp #2
Humanbiologi för ingenjörer, 7,5 hp
Moderna material, 7,5 hp
Datorstödd modellering I, 7,5 hp
Mekanik, 7,5 hp
Tillverkningsmetoder, 7,5 hp
Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

Maskinteknik GR (B):
Hållfasthetslära, 7,5 hp
Datorstödd modellering II, 7,5 hp
Innovativ produktutveckling, 7,5 hp

Maskinteknik GR (C):
Maskinelement, 7,5 hp
Tillämpad biomekanik, 7,5 hp
Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
Analys och simulering av mekanisk konstruktion, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Kvalitetsteknik GR (A):
Kundfokuserad produktutveckling, 7,5 hp

Kvalitetsteknik GR (B):
Effektiva stödmetoder för konstruktion och design, 7,5 hp

Matematik GR (A):
Envariabelanalys 1, 7,5 hp
Envariabelanalys 2, 7,5 hp
Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp

Miljöteknik GR (A):
Arbetsmiljö för ingenjörer, 3 hp
Hållbar produktutveckling, 7,5 hp #2

#1 Innehåller 2,5 hp muntlig och skriftlig kommunikation
#2 Innehåller 3 hp ekonomi

Behörighet

Fysik B, Kemi A och Matematik D
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Sportteknologi är i grunden en traditionell treårig maskiningenjörsutbildning där fokus på tillämpningar av teorin under utbildningen ligger inom området sportteknologi. Programmet ger goda kunskaper kring produktutvecklingsprocessen i sin helhet, dvs vägen från en idé, eller ett behov, till slutlig produkt där speciellt fokus läggs mot kreativa metoder, prototypdriven utveckling samt kundfokuserad utvecklingsmetodik. Under utbildningen läggs stor vikt vid projektarbeten, av både mindre och större omfattning, där samarbetet med näringslivet många gånger är centralt.
Att utforma och förbättra produkter är huvuduppgiften för den färdiga ingenjören, men verksamhetsområdet spänner över ett brett fält såsom projektledning, konstruktion, inköp och egenföretagarverksamhet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten, vissa av dessa är obligatoriska. Även distribuerade, flexibla utbildningsformer kan förekomma.
En betydande del engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Examination kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer. Betyg sätts på varje kurs i programmet, för betygsskala se respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik med den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering.

Övrig information

För programmet ansvarar Avdelningen för kvalitetsteknik och maskinteknik inom Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07