Nätverksdrift/webbapplikationsutveckling

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Nätverksdrift/webbapplikationsutveckling, -120 hp

Network Administration / Web Application Development

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TNÄWG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/129
  • Högskolepoäng: -120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2007-09-03

Syfte

Utbildningsprogrammet skall ge praktiska och teoretiska färdigheter för yrkesverksamhet inom sådana områden som
• (inriktning nätverksdrift) konfiguration, administration och underhåll av nätverk och nätverkstjänster.
• (inriktning webbapplikation) utveckling och administration av webbplatser/e-handelsplatser.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen.

LÄRANDEMÅL FÖR HÖGSKOLEUTBILDNING MED INRIKTNING NÄTVERKSDRIFT

En student som följt programmet skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller, ha:

Kunskap och förståelse
• goda kunskaper som behövs för att arbeta som nätverksadministratör och/eller systemadministratör.
• goda möjligheter till att certifiera sig inom nätverkskonfiguration (CCNA, Cisco) och systemadministration (Certifiering för Solaris, Sun Microsystem).

Färdighet och förmåga
• god förmåga att självständigt och i grupp identifiera problem, ge alternativa lösningar, implementera och driftsätta samt vid behov inhämta ny kunskap.
• goda praktiska färdigheter för yrkesverksamhet inom konfiguration, administration och underhåll av nätverk och nätverkstjänster.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ett helhetstänkande gällande säkerhet i nätverk.

LÄRANDEMÅL FÖR HÖGSKOLEUTBILDNING MED INRIKTNING WEBBAPPLIKATIONSUTVECKLING

En student som följt programmet skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller, ha:

Kunskap och förståelse
• goda teoretiska färdigheter för yrkesverksamhet inom utveckling och administration av webbplatser/e-handelsplatser.

Färdighet och förmåga
• goda färdigheter att skapa grafiska och användarvänliga webbapplikationer
• praktiska färdigheter för yrkesverksamhet inom utveckling och administration av webbplatser/e-handelsplatser
• god förmåga att självständigt och i grupp identifiera problem, ge alternativa lösningar och implementera samt vid behov inhämta ny kunskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ett helhetstänkande gällande säkerhet för e-handelsplatser.

Innehåll

Basblock 90 högskolepoäng

Datateknik GR (A), 52,5 hp
• Informationsteknologi grundkurs, 7,5 hp
• Java I, 7,5 hp
• Operativsystem, introduktionskurs, 7,5 hp
• Internet, 7,5 hp
• Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp
• Nätverkssäkerhet, 7,5 hp
• Examensarbete, 7,5 hp

Datavetenskap GR (A), 7,5 hp
• Projektledning, 7,5 hp

Datateknik GR (B), 7,5 hp
• Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp

Informatik GR (A), 15 hp
• IT-upphandling, 15 hp

Matematik GR (A), 7,5 hp
• Diskret matematik för yrkeshögskoleutbildning-IT, 7,5 hp

Inriktning Nätverksdrift 30 högskolepoäng

Datateknik GR (A), 22,5 hp
• Nätverksteknik I, 7,5 hp
• Nätverksteknik II, 7,5 hp
• Nätverksövervakning och drift, 7,5 hp

Datateknik GR (B), 7,5 hp
• Nätverksdrift och administration av nättjänster, 7,5 hp

Inriktning Webbapplikation 30 högskolepoäng

Datateknik GR (A), 22,5 hp
• Programmering av Webbapplikationer, 7,5 hp
• Java II, 7,5 hp
• Webbprogrammering, 7,5 hp

Datateknik GR (B), 7,5 hp
• Interaktiva multimedier, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mittuniversitetet Campus Sundsvall i huvudsak som distansstudier, omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng i ett basblock och 30 högskolepoäng inom vald inriktning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Inga spärrar finns.
Särskilda förkunskaper för kurs inom program framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Examensbenämningen är Högskoleexamen med inriktning mot datateknik.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud för läsåret meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

För att bereda studenter möjlighet till utlandsstudier finns en särskild handläggare med inriktning mot internationellt studentutbyte.

Sidan uppdaterades 2021-12-07