Visa utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Nätverksdrift, 120 hp

Network Management, 120 higher education credits


Allmänna data om programmet

Programkod: TNÄTG
Tillträdesnivå: Grundnivå
Diarienummer: MIUN 2008/1387
Högskolepoäng: 120
Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Senaste reviderad: 2018-06-04
Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Utbildningsprogrammet skall ge praktiska och teoretiska färdigheter för yrkesverksamhet inom sådana områden som konfiguration, administration och underhåll av nätverk och nätverkstjänster.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen.

LÄRANDEMÅL FÖR NÄTVERKSDRIFT

En student som följt programmet ska, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller, ha:

Kunskap och förståelse
- goda kunskaper som behövs för att arbeta som nätverksadministratör och/eller systemadministratör.
- kunskaper som ger goda möjligheter till att certifiera sig inom nätverk och systemadministration.

Färdighet och förmåga
- god förmåga att självständigt och i grupp identifiera problem, ge alternativa lösningar, implementera och driftsätta samt vid behov inhämta ny kunskap.
- goda praktiska färdigheter för yrkesverksamhet inom konfiguration, automation, scriptprogrammering, administration samt underhåll av nätverk och nätverkstjänster.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ett helhetstänkande gällande säkerhet i nätverk.

Innehåll

Datateknik GR (A):
- Informationsteknologi grundkurs, 7,5 hp
- Operativsystemsteori, 7,5 hp
- Webbutveckling I, 7,5 hp
- Nätverksteknik A, 7,5 hp
- Nätverksanalys, 7,5 hp
- Scripting och systemadministration i Linux, 7,5 hp

Datateknik GR (B):
- Nätverksteknik B, 7,5 hp
- Nätverkssäkerhet, 7,5 hp
- Informationssäkerhet, 7,5 hp
- Avancerad routing och switching I, 7,5 hp
- Avancerad routing och switching II, 7,5 hp
- Administration av UNIX-lika system, 7,5 hp
- Självständigt arbete, 15 hp

Informatik GR (A):
- IT-upphandling, 7,5 hp
- Projektledning, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Utbildningen ges heltid på distans med ett fåtal träffar på Campus Sundsvall, och omfattar totalt 120 högskolepoäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Är du inte aktiv återtas antagningsbeslutet och du förlorar din plats i programmet. Det innebär att du måste genomföra de obligatoriska aktiviteterna i de kurser som inleds vid terminsstarten den första terminen på programmet. Vilka krav på aktivitet som gäller för de inledande kurserna framgår i respektive kursplan.

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.
För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner ska den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 45 högskolepoäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav ska kontakta programansvarig avdelning för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande och laborationer vilket framgår av respektive kursplan. Betyg sätts på varje kurs i programmet.

Examensbenämning

Högskoleexamen
Examensbenämningen är Högskoleexamen med inriktning mot datateknik, vilken översätts till Higher Education Diploma with specialization in Computer Engineering.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Den studerande kan ha möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud för läsåret meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande ska vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

För att bereda studenter möjlighet till utlandsstudier finns en särskild handläggare med inriktning mot internationellt studentutbyte.