Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Barnmorskeprogram, 90 hp

Graduate programme in Midwifery, 90 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VBAMA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2010/688
  • Högskolepoäng: 90
  • Ansvarig institution: Omvårdnad
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2018-10-11
  • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Utbildningen ger möjlighet att verka inom det komplexa område som utgör barnmorskans arbetsfält. Studenten ska under utbildningen förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för att använda specialiserad teoretisk och praktisk kunskap inom barnmorskans område.

Lärandemål

Barnmorskeprogram, 90 hp följer de mål som Högskolelag [HL] och Högskoleförordning [HF] förespråkar.

Högskolelag [HL]1 kap § 9
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenten får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

- ytterligare utveckla studentens förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studentens förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer, och
- utveckla studentens förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Högskoleförordningen
För barnmorskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som barnmorska.

Kunskap och förståelse
För barnmorskeexamen skall studenten
- visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings-
och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och
hälsoarbetet
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För barnmorskeexamen skall studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera
och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och
förutsättningar
- visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete
- visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera
komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och frågeställningar utifrån
individers och gruppers behov
- visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande,
arbetsledande och konsultativa uppgifter, och
- visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättringsarbete samt att
utvärdera behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För barnmorskeexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras
närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För barnmorskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Lärandemål magisterexamen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Övrigt
För barnmorskeexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i
respektive kursplan.

Innehåll

Medicinsk vetenskap AV, Reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och gynekologi, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Normal graviditet och förlossning, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Komplicerad graviditet och förlossning, 7,5 hp
Omvårdnad AV Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp 
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning, Förlossning och eftervård, 18 hp
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - Mödrahälsovård och folkhälsoarbete, 15 hp
Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning, Förlossningsvård, fördjupning, 12 hp
Omvårdnad AV, Självständigt arbete - sexuell och reproduktiv hälsa, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Programbeskrivning

Barnmorskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Barnmorskeprogrammet omfattar 90 hp och består av två lika stora delar 45 hp teoretisk och 45 hp verksamhetsförlagd utbildning. Under verksamhetsförlagd utbildning ges studenten möjlighet att genom tillämpning fördjupa de teoretiska kunskaperna. Successivt ska studenten utveckla sin förmåga att bedöma kvinnans/det nyfödda barnets, familjens, mannens/partnerns behov samt planera, vidta adekvata åtgärder, följa upp, utvärdera och dokumentera vården. Studenten skall integrera sina kliniska/praktiska kunskaper och teoretiska samt fördjupa förståelsen av dem genom reflektion och analys. Särskilt betonas integration av forskningsresultat och klinisk/praktisk kunskap.

Genom hela utbildningen uppmärksammas frågor av lika villkors karaktär. Barnmorskans roll belyses i jämställdhetsarbetet i ett historiskt och professionellt perspektiv. Inom ramen för utbildningen görs ett självständigt arbete/examensarbete om 15 hp.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Krav på godkänd kurs för tillträde till efterföljande kurs kan finnas och anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Barnmorskeexamen

Barnmorskeexamen
som översätts till
Postgraduate Diploma in Midwifery

Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Nursing Science

Övrig information

Alternativt urval
Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Sidan uppdaterades 2021-12-07