Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Utbildningsplan för:

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Primary School teacher education programme 4-6

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULGMG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2011/1119
  • Högskolepoäng: 240
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2018-10-31
  • Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier skall tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i grundskolans årskurs 4-6.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning skall studenten utöver allmänna målen i 1 kap. 9 § i Högskolelagen uppfylla nationellt fastställda mål enligt Högskoleförordningen 1993:100; SFS 2010:541 för grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.
För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och yrkesutövningen i övrigt,
– visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling,
– visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
– visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
– visa fördjupad kunskap i bedömning och betygsättning.
För grundlärarexamen ska studenten också
– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.
– visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad.
För grundlärarexamen ska studenten också
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.


Lokala mål
Den blivande grundläraren ska
- ha insikten och förmågan att leda sin undervisning och yrkesutövning med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik
- visa kännedom och förmåga att reflektera om den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Innehåll

Innehållet utgörs av ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp i svenska, matematik, engelska om minst 30 hp i vartdera ämnet.

I studietakt 100 % ingår ett fördjupningsområde om 30 hp i något av de valbara områdena: naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen eller det praktiskt estetiska ämnet bild.
I studietakt 75% är fördjupningsområdet fastställt till naturorienterande ämnen och teknik.
Därutöver ingår en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 hp utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande yrkesutövningen och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygssättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Självständigt arbete
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort två självständiga arbeten (examensarbete) om vardera minst 15 högskolepoäng i två av de ämnen som studeras inom inriktningen.

Utbildningen ges i två varianter: distans med campusträffar, studietakt 100% och arbetsintegrerad utbildning ; distans med campusträffar, studietakt 75%.


- Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp

- Pedagogik GR (A),Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Studietakt 100%
30 hp av något av följande valbara områden:
- Naturorienterande ämnen och teknik GR (A), 30 hp
eller
- Samhällsorienterande ämnen GR (A), 30 hp
eller
- Bild GR (A), Bild, grundlärare åk 4-6, 30 hp

Studietakt 75% : Naturorienterande ämnen och teknik.

- Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Engelska GR (A), Engelska II för grundlärare åk 4-6, 15 hp

- Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Matematik GR (A), Matematik I för grundlärare åk 4-6, 15 hp

- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III , grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk 4-6, 15 hp

- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV , grundlärare åk 4-6 , 15 hp
- Självständigt arbete AV, 15 hp

- Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Självständigt arbete AV, 15 hpVerksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) omfattar 30 hp. Alla perioder (20 veckor) är förlagd till relevant pedagogisk verksamhet i årskurs 4-6. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till tre kurser där två av perioderna omfattar 5 veckor och en period 10 veckor.

De ingående momenten kan komma att bli föremål för smärre justeringar.

Detta utbildningsupplägg gäller för den utbildning som ges campusdistans 100%. Utbildning som läses i annan studietakt kan ha ett annat kursupplägg.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar lärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 med tydlig yrkesidentitet. Den blivande grundläraren ska inhämta såväl breda som fördjupade ämneskunskaper och kunna följa eleverna och undervisa i ett flertal ämnen. Den första terminen inleds med en kurs i utbildningsvetenskaplig kärna följd av svenska med inriktning mot läs- och skrivutveckling. Därefter varvas studierna mellan den utbildningsvetenskapliga kärnan, verksamhetsförlagd utbildning och ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Utbildningen innehåller två självständiga arbeten, omfattande vardera minst 15 hp i två av de ämnen som studeras inom inriktningen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.
Se Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämning

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
översatt till
Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6

Övrig information

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2021-12-07